Településrendezési eszközök véleményezése

Tisztelt Lakosok!

A településrendezési eszköz módosítására irányuló eljárás kezdésének időpontjában hatályos épített kör­nye­zet ala­kí­tá­sá­ról és védel­méről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 9. § (6) bekez­dé­sé­ben foglaltak szerint Kör­nye Köz­ség Pol­gár­mes­tere lakos­sági véle­mé­nye­zés cél­já­ból a Tele­pü­lés­ren­de­zési esz­kö­zö­ket 30 napra közzé teszi. A köz­zé­té­tel ideje alatt a Tele­pü­lés­ren­de­zési esz­kö­zökre az írásos észrevétel az Önkormányzata címére (2851. Környe, Alkotmány u. 2.) történő megküldésével illetve e-mailen, a jegyzo@kornye.hu e-mail címre megküldve tehetők meg. A terv­la­pok papír ala­pon a köz­zé­té­tel ideje alatt – ügyfél­fo­ga­dási idő­ben — a pol­gár­mes­teri hiva­tal­ban is meg­te­kint­hetők! A határidő elmu­lasz­tása jogvesztő!

Beke László
polgármester

Műleírás (pdf)

Alá­tá­masztó munkarészek

 Jóvá­ha­gyandó munkarészek

Terv­ira­tok

 1. Előzetes hatósági kör

2. Véleményezési hatósági kör

3.1 Eltérő vélemények egyeztető tárgyalása

3.2 Eltérő vélemények egyeztető tárgyalása 2

4. Főépítészi záróvélemény

5. Eltérő vélemények egyeztető tárgyalása