Orvosi rendelők

I. sz. Orvosi Ren­delő Belo­i­an­nisz u.

Dr. Bub­lo­vics Péter
Tel: 34/473–064
Ren­de­lési idő:

hétfő: 8.00–9.00 Szentgyörgypuszta

9.00–12.30 Kör­nye

kedd: 8.00–12.00

szerda: 12.30–16.30

csü­tör­tök: 8.00–12.00

pén­tek: 8.00–12.00

Dr. Bub­lo­vics Péter július 27-e és 31-e között sza­bad­sá­gát tölti,

emi­att szü­ne­tel a ren­de­lés az I. számú Házi­or­vosi Rendelőben.

A helyet­te­sí­tésről saját ren­de­lési ide­jé­ben Dr. Áren­dás József gon­dos­ko­dik a Rákó­czi úti

Szent Rókus rendelőben.

 

Szent Rókus Ren­delő Rákó­czi u.

Dr. Áren­dás József
Tel: 34/473–093
Ren­de­lési idő:

hétfő: 7.30–10.30

kedd: 7.30–10.30

szerda: 7.30–10.30

11.00–12.00 Kör­nye­bá­nya

csü­tör­tök: 7.30–10.30

pén­tek: 7.30–10.30

Dr. Áren­dás József augusz­tus 3-ától augusz­tus 29-éig sza­bad­sá­gát tölti, ez idő alatt elma­rad a ren­de­lés a Rákó­czi úti Szent Rókus rendelőben.

A helyet­te­sí­tésről saját ren­de­lési ide­jé­ben Dr. Bub­lo­vics Péter gon­dos­ko­dik az I. számú Házi­or­vosi Ren­delő­ben (Belo­i­an­nisz út).

Mivel a helyet­te­sítő házi­or­vos szak­or­vosi javas­lat­kö­te­les gyógy­szert nem tud fel­írni, dr. Áren­dás József arra hívja fel az érin­tet­tek figyel­mét, hogy idő­ben gon­dos­kod­ja­nak gyógy­sze­reik felíratásáról!

A Rákó­czi úti Szent Rókus ren­delő­ben szep­tem­ber 1-je és 4-e között tovább­kép­zés miatt szü­ne­tel az orvosi ellá­tás, a bete­gek sürgős eset­ben Dr. Bub­lo­vics Péter­hez fordulhatnak.

 

Gyer­mek­or­vosi Rendelő

Dr. Sze­geczky Zsófia

tel.: 34/473–095

06 20 9674054

 

Ren­de­lési idő

hétfő: 9.00–12.00 – isko­la­or­vosi ren­de­lés: 13.00–14.00

kedd: 9.00–12.00 – páros hetente Kör­nye­bá­nyán 13.00–14.00

szerda: 9.00–11.00 és 13.00–14.00 – tanács­adás: 11.00–12.00

csü­tör­tök: 12.00–15.00

pén­tek: 9.00–12.00

 

Nyári vál­to­zás a gyer­mek­or­vosi rendelésben 

Dr. Sze­geczky Zsó­fia gyer­mek­or­vos július 27-étől augusz­tus 7-ig sza­bad­sá­gát tölti, ezért július 27-e és 31-e között hét­főtől csü­tör­tö­kig 11–13, pén­te­ken 9–11 óráig, augusz­tus 3-a és 7-e között hét­főn, ked­den, csü­tör­tö­kön és pén­te­ken  10–11, szer­dán 12–13 óráig lesz rendelés.

 

Védőnői szak­ta­nács­adás — Kissné Ágos­ton Éva

Tele­fon: 34/473–267 vagy 06 20/214‑0901

váran­dós tanácsadás

kedd: 14.00–16.00

cse­csemő és kis­gyer­mek tanácsadás

csü­tör­tök: 14.00–16.00

gyer­mek­or­vos­sal tar­tott tanácsadás

szerda:11.00–12.00

A váran­dós anyu­kák köny­vé­nek kiál­lí­tása elő­ze­tes egyez­te­tés alap­ján történik.

 

Fog­or­vosi Ren­delő — Wiszt Dent Kft.

Kör­nye, Alkot­mány. u. 32. — tele­fon: 473–601

Ren­de­lési idő:
hétfő — szerda — pén­tek: 7.00 — 12.30 és 13.00 — 18.00
kedd — csü­tör­tök: 7.00 — 12.00 és 12.30 — 18.00