Slider

Üdvözöljük Környén!

2851 – Környe, Alkotmány u. 2. | telefon: 34/573-100 | kapcsolat: info@kornye.hu

presbiteri-környe_05Erre a kérdésre kerestük a választ február 13-án a Tatai Református Egyházmegye idei Presbiteri Konferenciáján, amelyet a Környe-Oroszlányi Református Missziói Társegyházközség szervezhetett meg. Gyülekezeteink az egyházmegye területén a legkisebb létszámú gyülekezetek közé sorolhatók, mégis nagy megerősítés és mondhatni ajándék volt számunkra az, hogy egy ilyen nagy létszámú – közel 250 fős – találkozót rendezhettünk meg Környén.

Megerősítés volt, mert a hónapok óta tartó munka során naponként megtapasztalhattuk a Mindenható Isten gondviselését, azt, hogy a tenyerén hordozott bennünket. Ajándék volt, mert a közös feladat, a készülődés még közelebb hozta egymáshoz gyülekezeteink tagjait és megélhettük, hogy mit jelent a sok előkészület, a hirtelen támadt próbák közepette is keresztyén embernek lenni, mit jelent egy alkalomért közösen imádkozni egy szívvel és egy lélekkel Isten elé menni.

Én hiszem, hogy ezt tapasztalhatták meg a több mint harminc református gyülekezetből érkező gyülekezeti tagok, presbiterek, gondnokok és lelkipásztorok.

presbiteri-környe_02Az eseményen a konferálás szolgálatát a gyülekezet teológusa Bogyó Zsófia végezte, aki elsőként Ft. Köntös László Egyházkerületi főjegyző urat kérte fel, hogy igei szolgálatával kezdje el a konferenciát. Főjegyző úr az első Korinthusi levél negyedik részének első három verse alapján arról tett bizonyságot, hogy koránt sincsen egyszerű feladata mindazoknak, akikre az Isten a sáfárság szolgálatát bízta. Hiszen nekünk nem valami nyilvánvalóról, kikutathatóról, vagy tudományosan bizonyítható valóságról kell bizonyságot tennünk, hanem éppen ellenkezőleg, a megfoghatatlanról, pontosabban, a felfoghatatlanról, Isten titkairól kell szólnunk. Segítségünkre szolgál, hogy Isten mindnyájunk számára nyilvánvalóvá tette ezt a titkot, méghozzá, hogy mennyire szeret bennünket, az Ő Egyszülött Fiában, Jézus Krisztusban. Ennek az igazságnak a hirdetésében hűségesen ki kell tartanunk, bárki bármit is mondjon.

presbiteri-környe_13Főtiszteletű úr szolgálatát követően, a gyülekezet nevében Nt. Nagy Péter lelkipásztor és Bacher Józsefné gondnokasszony köszöntötte a megjelenteket. Gondolataik afelől erősíthettek meg mindnyájunkat, hogy a gyülekezetek izgalommal, mégis nagy szeretettel és örömmel készültek a résztvevők fogadására.

Ezután Környe Község Önkormányzata nevében Beke László polgármester úr köszöntötte a vendégeket. presbiteri-környe_24Köszöntőjében rávilágított arra, hogy a község épülése és szépülése, mind- mind azt mutatja, hogy a benne élők jól sáfárkodnak a rájuk bízottakkal. Ehhez pedig nagy segítség az az összefogás, ami az önkormányzat és a település gyülekezetei, lelkipásztorai között tapasztalható. Köszönetmondással hozzá kell tennünk mindezekhez, hogy ez a konferencia sem valósulhatott volna meg Környe Község Önkormányzatának és polgármesterének, önzetlen és segítőkész támogatása nélkül.

presbiteri-környe_31Végezetül pedig az egyházmegye elnöksége nevében Gyimóthy Géza egyházmegyei főgondnok üdvözölte a megjelenteket, mindnyájunkat intve arra, hogy ne feledkezzünk meg soha arról, hogy a termőföldhöz hasonlóan, gyülekezeteinket is folyamatosan gondozni és ápolni kell.

A köszöntések elhangzása után, Ft. Dr. Márkus Mihály nyugalmazott püspök úr tartotta meg előadását. presbiteri-környe_47A II. Helvét Hitvallás 450 éves jubileumán arra figyelmeztetett, hogy ezt a vallási iratot ma is illik lelkesen olvasnunk és tanulmányoznunk, mert sok aktualitásra, talán még számunkra ismeretlen igazságra világít rá és jelenti ki nyilvánvalóan, mint is jelent református keresztyén embernek lenni és az egyház szolgálatában tisztán, hűséggel megállni.

presbiteri-környe_48Az előadások sorában némi pihenő következett, amikor meghallgathattuk a Környei Német Nemzetiségi Dalkör által összeállított dalcsokrot, amelyből a 25. zsoltár eléneklése – amellyel a dalkör külön erre az alkalomra készült – különösképpen meghatotta és szíven érintette a jelenlévőket.

A Dalkör szolgálatát követően a Pápai Református Teológiai Akadémia rektorának, presbiteri-környe_55Dr. Vladár Gábor előadását hallgathattuk meg. Az előadás során rektor úr kiemelte, hogy a szolgálati lehetőségeink megragadásában soha sem befolyásolhatnak bennünket az éppen aktuális politikai viszonyok és hatalmak. A gyülekezeten, az egyházon, egy-egy közösségen belül mindnyájunknak meg kell ragadnia a lehetőséget arra, hogy szolgáljon mások felé és ezzel mindenkor Isten irántunk való szeretetéről és jóságáról tegyen bizonyságot.

presbiteri-környe_60Az előadást követően ismét Környe község életébe tekinthettünk be, amikor meghallgathattuk a Vackor Óvoda és Bölcsőde Kamarakórusának lelkeket felüdítő és mindnyájunkat vidámsággal eltöltő énekkari szolgálatát.

A konferencia zárásaként, a hirdetéseket és az ebédmeghívást követően, Máté László esperes úr köszöntötte a konferenciát és bocsájtotta el az egybegyűlteket Isten áldásával.

presbiteri-környe_11Én pedig a Környe-Oroszlányi Református Gyülekezet nevében szeretettel köszönöm meg mindazoknak, akik segítségükkel, jelenlétükkel, bárminemű szolgálatukkal azon voltak, hogy mindnyájan megtaláljuk a választ a kérdésre: TUDOD-E MIT JELENT SÁFÁRNAK LENNI? Teljes szívünkből kívánjuk, hogy Isten mutasson rá mindnyájunk életében arra az értékre, amellyel Isten dicsőségére szolgálhatunk családunk, munkatársaink, gyülekezeteink, közösségeink, anyaszentegyházunk életében.

Nagy Péterné

Megosztás