Slider

Üdvözöljük Környén!

2851 – Környe, Alkotmány u. 2. | telefon: 34/573-100 | kapcsolat: info@kornye.hu

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat a Katasztrófa Alapja pályázatot hirdet a 2012. július 28-29 napján bekövetkezett rendkívüli időjárás (szélvihar, nagyintenzitású eső) által leginkább érintett megyei települések károsultjainak megsegítésére. A pályázatok benyújtási határideje: augusztus 15.

1. Pályázók köre: természeti katasztrófában kárt szenvedett, illetve veszélyhelyzetbe került magánszemélyek, akiknek állandó lakóhelye, továbbá azon nonprofit szervezeteknek, amelyek székhelye vagy telephelye Komárom-Esztergom megye – kivéve Tatabánya megyei jogú város – területén van. A rendkívüli időjárás következtében lakhatásuk ellehetetlenült, megnehezült, valamint azon szervezetek, amelyek működése ennek következtében veszélybe került, ha állami és/vagy biztosítótársaság és/vagy önkormányzat általi kártérítésre nem, illetve csak részben jogosultak.

Magánszemély pályázó csak lakás céljára szolgáló építmény, továbbá életvitelszerűen lakott ingatlan káresemény előtti állapotba történő helyreállítására, nem magánszemély pályázó kizárólag tevékenysége folytatásához szükséges – folyamatos használatában lévő – ingatlan káresemény előtti állapotba történő helyreállítására kaphat támogatást.

2. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

3. Támogatás mértéke: támogatás egy pályázóra jutó maximális összege: 1 millió forint.

A megyei közgyűlés határozatával kivételes esetben, külön méltánylást érdemlő körülményre tekintettel legfeljebb 2 millió forint támogatást is megítélhet.

4. A támogatás módja: vissza nem térítendő támogatás

5. A pályázat benyújtása: A pályázó lakóhelye, székhelye, vagy telephelye, illetőleg az ingatlan fekvése szerint illetékes önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál.

6. A pályázat benyújtásának határideje és módja: 2012. augusztus 15.

A pályázat egy eredeti és egy másolati példányban nyújtható be.

7. A pályázat tartalma:

– Kitöltött és aláírt „Kérelem” adatlap

– Szakértő, vagy az önkormányzat műszaki előadója által írt vélemény a kár jellegéről,

mértékéről, a kár helyreállításának becsült költségéről, lehetőség szerint fotódokumentációval.

– Magánszemély esetén nyilatkozat arról, hogy

a pályázó a pályázati adatlapon megnevezett káresemény kapcsán részesült-e állami, biztosító, illetőleg önkormányzat általi kárenyhítésben,

a károsodott ingatlant a pályázó lakás céljára, életvitelszerűen használta a káreseményt megelőzően.

– Magánszemély esetén igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élő családtagjai havi nettó összes jövedelméről és az 1 főre jutó havi nettó jövedeleméről (munkáltató/ települési jegyző által kiállított).

– Nem magánszemély pályázó esetén nyilatkozat arról, hogy

a pályázó a pályázati adatlapon megnevezett káresemény kapcsán részesült-e állami, biztosító, illetőleg önkormányzat általi kárenyhítésben,

az ingatlan a pályázó tevékenységéhez feltétlenül szükséges, és a káreseményt megelőzően folyamatos használatában volt.

Hiánypótlás a felhívás kézhezvételétől számított 3 napon belül nyújtható be. A hiánypótlási határidő elmulasztása a pályázat érdemi vizsgálat nélküli elutasítását vonja maga után.

8. A döntés várható időpontja: legkésőbb 2012. szeptember 30.

9. A támogatás folyósítása: A háromoldalú – támogatott/települési önkormányzat/támogató – támogatási szerződés aláírását követően 8 napon belül kerül átutalásra a települési önkormányzatnak.

A támogatott a támogatás összegét a támogatási szerződésben meghatározott munkákról, vásárolt anyagokról kiállított számlák benyújtását követően, a települési önkormányzattól kapja meg.

10. Elszámolás módja: Támogatott a munkák befejezését követő 30 napon belül köteles a támogatás felhasználásáról az illetékes települési önkormányzat felé számlákkal elszámolni.

Az elszámolást és a helyreállítást a helyszínen a települési önkormányzat ellenőrzi.

A pályázathoz szükséges adatlapok az alábbi linkről tölthetők el:  http://www.kemoh.hu/index.php?fmp=2&mid=81&teljes=1589

 

Megosztás