Slider

Üdvözöljük Környén!

2851 – Környe, Alkotmány u. 2. | telefon: 34/573-100 | kapcsolat: info@kornye.hu

A 2014. augusztus 9-én, szombaton 18 órakor kezdődő szentmisét a váci egyházmegyés Lovassy Attila újmisés atya mutatja be a környei Római Katolikus Templomban. Az atya a szentmisére érkezőket újmisés áldásban részesíti, az egyházközség szeretettel várja a kedves híveket!

Lovassy Attila Tatán szü­le­tett 1978-ban, gyer­mek­ko­rát Tata­bá­nyán töl­tötte. Teo­ló­gus­nak tanult a Páz­mány Péter Kato­li­kus Egye­te­men, a baccalaureatust summa cum laude, a licen­ci­á­tust magna cum laude minő­sí­tés­sel végezte. Ezután maga is taní­tott; előbb a Pécsi Hit­tu­do­mányi Főis­kola óraadója, majd az Apor Vil­mos Kato­li­kus Főis­kola tanár­se­gédje volt. 2011-ben jelent­ke­zett a Váci egy­ház­me­gyébe papnövendéknek. Dia­kó­nussá szen­te­lé­séig a Köz­ponti Sze­mi­ná­ri­um­ban írta dok­tori érte­ke­zé­sét, majd Beer Miklós püspök atya a római Pápai Magyar Intézetbe küldte kutatni, ahova még a következő tanévben is visszatér. Lovassy Attila sze­rint a pap dolga alap­vetően a pasz­to­rá­lás. A tudo­mányt akkor hasz­nál­juk jól, ha esz­köz­nek tekint­jük, annak szol­gá­la­tá­ba állítjuk, hogy a segít­sé­gé­vel Isten­hez vezes­sük az embe­re­ket.

 

Megosztás