Slider

Üdvözöljük Környén!

2851 – Környe, Alkotmány u. 2. | telefon: 34/573-100 | kapcsolat: info@kornye.hu

5táncversenyImmá­ron két évti­zede rop­hat­ják a kör­nyei Kis­fa­ludy Mihály Álta­lá­nos Iskola és Alap­fokú Művé­szet­i Iskola diák­jai a nép­tán­cot kész­ség­tan­tár­gyi okta­tás kere­tei között. A húsz év alatt szá­mos diák szerette meg a mozgást, ismerkedett meg a táncos gyökerekkel. Pén­te­ken az iskola jelenlegi kisdiákjai a már hagyo­má­nyosnak nevezhető házi­ver­se­nyen csil­log­tat­hat­ták meg tudásukat.

 Az évfo­lya­mok ver­se­nyén a két leg­fi­a­ta­labb kor­osz­tály közül az osz­tály­szin­ten jól tel­je­sítő gyer­me­kek vehet­tek részt, vala­mint mind­azon művé­szeti isko­lá­sok, akik sze­ret­ték volna meg­mé­retni magu­kat a szintén „házi zsűri” gárda tagja előtt, amelyet a középiskolás táncosok alkottak.

1táncversenyA kör­nyei isko­lá­ban közel 10 esz­ten­deje új modul­rend­szerű okta­tás­mód­szer­tant „tesz­tel­tek” tan­órai kere­tek között az ország­ban első­ként az intéz­mény 1–2. osz­tá­lyos nép­tán­cos tanu­lói, s ez jelen­leg is haté­ko­nyan műkö­dik. Tapasz­tal­hat­ták mind­azok, akik ellá­to­gat­tak a László Márta néptánc-pedagógus által szer­ve­zett háziversenyre

A „köte­lező” tán­canyag mező­földi ugrós, eszközös táncok voltak – a szó­ló­tánc­ver­seny résztvevői rövid imp­ro­vi­zá­ci­ó­val, sza­bad­tánc­cal mutat­koz­hat­tak be egy­más és a közön­ség előtt. Mivel a több­for­du­lós ver­seny máso­dik részé­ben is egy­for­mán jól tel­je­sí­tet­ték a gyer­mekek a fel­ada­tot, egy-egy nép­dal elének­lé­sére is vál­lal­koz­niuk kel­lett, hogy meg­könnyít­sék az ítészek döntését. 3táncversenyAkadtak olyan versenyzők, fiúk, lányok egyaránt, akik önszorgalomból elénekelték kedvenc „nótájukat”, amíg a zsűri tanácskozott.

Az első osztályos lányok közül Troll Viktória végzett az első helyen, második lett Végh Viktória, harmadik pedig Váradi Kira. A fiúknál az ítészek Matics Gergely Zoltánt sorolták az élre, második helyre Törös Ottót, míg a harmadikra Makai Bálintot.

Az egy évvel idősebbek mezőnyében a lányoknál Soós Lili nyerte meg a versenyt, mögötte végzett Pokornyi Veronika, a harmadik helyezésen pedig Szücs Anna és Fóthy Lora osztozott. A fiúknál Prekop Géza bizonyult a legügyesebbnek, a második Andor János lett, a harmadik Lengyel Gergő. A 3-4-5. évfolyam versenyében az ifjú hölgyeknél idén is Nagy Lillát sorolta az első helyre a zsűri, a második helyen Labossa Luca, a harmadikon Krupánszki Ramóna és Szücs Kinga végzett. A fiúknál első lett Labossa Döme, második Szántó Csongor, harmadik Végh Adrián és Auer Róbert.

Az idei Szívkirály a versenyen résztvevő lányok titkos szavazatai alapján Labossa Döme lett, míg a Pünkösdi Királyné Nagy Lilla, aki sorban már harmadszor nyerte el ezt a címet tánca és énekhangja alapján.

2táncversenyKöszönet a zsűri tagjainak, Barta Nórának, Budavári Kingának, Fűzvölgyi Alexandrának, Pisch Tündének a közreműködésért.

Gra­tu­lá­lunk a díja­zot­tak­nak, akik május 31-én, a Szi­vár­vány Tánc­együt­tes 20. jubileumi műso­rán vehe­tik át meg­ér­de­melt ajándékaikat!

17táncverseny 4táncverseny 6táncverseny 7táncverseny 8táncverseny 9táncverseny 10táncverseny 11táncverseny 12táncverseny 13táncverseny 14táncverseny 15táncverseny 16táncverseny

 

Megosztás