Slider

Üdvözöljük Környén!

2851 – Környe, Alkotmány u. 2. | telefon: 34/573-100 | kapcsolat: info@kornye.hu

jan.16-a_18A Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 121, 34 képzőművészeti és 87 néptánc tagozatos diákja adott számot az eltelt napokban az első félévben elsajátított tudásáról, fejlődéséről. A táncos fiúk, lányok tudását hagyományosan nyílt bemutatóórákon tekinthették meg a szülők, nagyszülők, majd pénteken következett a vizsgákat lezáró, immáron 11 esztendeje hagyományos családi nap.

grafika_15_6Soltész László tanítványai, a grafika tanszak alapfokú diákjai január 14-én ún. gesztusrajzokat készítettek, melyek végső formája menetközben alakult ki, a fiatalok érzelme vezérelte. A csoportban több tehetséges diák is tanul, ketten a képző- és iparművészeti szakközépiskolában tervezik továbbtanulásukat, ők jelenleg a felvételihez szükséges portfóliójukat készítik. Két nappal később az előképzősök mozgatták meg fantáziájukat. A kezüket, mint formát felhasználva álmodhattak egy világot. 1grafika-0116Az ún. „átírás” nem volt ismeretlen számukra, hiszen az első félévben a rajztechnika, eszközhasználat elsajátítása mellett illusztrációkat készítettek, emberi alakot rajzoltak, s több foglalkozás témája volt egy-egy forma továbbgondolása. Soltész László a képzőművészeti szakos diákok munkáit, fejlődését látva úgy véli, hogy a következő 3-4 esztendőben biztosan lesz tanévenként egy-két olyan tehetséges fiatal, aki jó eséllyel aspirálhat a szakirányú továbbtanulásra.

2tánc-0112A táncosok nyílt fél­évi vizs­gáinak, bemutatóinak sorát az iskola legidősebb diákjai kezdték: idén tanult széki táncrendet járták végig a vendégek örömére és csodálatára, de nem maradtak el a kedvenc koreográfiák sem.

Ezután a vendégek meg­ízel­het­ték, mennyi mindennel ismer­ked­tek meg az elő­képző­sök, az alap­fok külön­böző évfo­lyamú diákjai. A kisiskolások ugrós-eszközös táncokat, népi játékfűzéseket, az idősebb „hétszínvirágosok” dél-alföldi táncokat mutattak be és végül, de nem utolsó sorban kedvenc népi játékaikat is.

7jan-13A nyílt foglalkozások nem titkolt célja – a vizsgaanyagokat összeállító néptánc-pedagógus, László Márta szerint – hogy ennek kapcsán a fejlesztés komplexitására is felhívja a figyel­met, amely köz­vetve nagy­mér­ték­ben segíti a gyer­me­kek tanu­lá­sát is. A nép­tánc­hoz is szük­ség van ugyanis kre­a­ti­vi­tásra, koor­di­náló képes­ségre, tér­ér­zékre, s a zenei sorokra illesz­tendő moz­gás­kom­bi­ná­ciók köz­ben bizony nem­csak a tem­pó­ér­zékre, de a mate­ma­ti­kára is.

A nyílt hetet követően a 11. Csa­ládi Nap ezút­tal is büty­kölő­vel ala­pozta meg a han­gu­la­tot. A gye­re­kek, anyu­kák, apu­kák gyertyát márthattak, neme­zel­het­tek, a türel­me­seb­bek sző­het­tek, mint a pók, gyön­gyöt fűz­het­tek, s a far­sangi idő­szakra bohócfejet készít­het­tek, mandalát színezhettek és a tatai Far­kasdi Lász­ló­nak köszön­hetően nagy népszerűségnek örvendő bőrös népi mes­ter­ség profi fogá­sait is elleshették.

jan.16-a_08Az estébe hajló prog­ram­ból az aprók és kisiskolások játszóháza sem maradt el, majd élő zenére táncolhattak ők is a nagyobbakkal együtt. A tatai Kincső zenekar tagjai a tőlük megszokott igen magas színvonalon biztosították a talpalávalót: játszottak a legkisebbek kedvéért ugrós zenét, a fiúk kívánságára „sudridom” versenyt, de idén először mindenki hallgathatott előadásukban dél-alföldi csárdást, oláhost és széki muzsikát, sőt, táncolhatott is rá.

Hagyo­mánnyá vált, hogy a csa­ládi nap köz­kí­vá­natra mold­vai tánc­ház­zal zárul. Ilyen­kor a kicsik és nagyok össze­ka­pasz­kodva tán­col­nak, s ha még a moz­gal­mas­nak mond­ható x.jan.16_07első táncos fél­évük után marad ben­nük gőz, akkor ala­po­san kiengedhetik. A táncház, s egyben a családi nap meghitt pillanatokkal zárult: meglepetés tortával, ajándékkal köszöntötték a legidősebb táncosok immár „nagykorú” társukat, Mucsi Rékát és a sérüléséből lábadozó, 17. szülinapját ünneplő Bakos Martint.

Az iskolában 15. éve a működő nép­tánc tago­zat peda­gó­gusai a gye­re­kek nevé­ben ezúton köszönik a segítő, köz­remű­ködő kollegák mun­ká­ját és a szülők „ter­mé­szet­beni belépőit”, amely idén is ten­ger­nyire sike­re­dett: ízle­tes süte­mény­ből és olyan­nyira nem volt hiány, hogy jut belő­lük még a követ­kező napok tánc­órá­i­nak leve­ze­té­sére is.

Köszö­net az „Érte­tek, Nebu­ló­kért!” Ala­pít­vány­nak a bütykölőhöz nyújtott anyagi támogatásáért, a Szivárvány Táncegyesületnek, amely vál­lalta a zene­kar költ­sé­gé­nek finanszíro­zá­sát, így segítve, hogy idén is a meg­szo­kott han­gu­latú és szín­vo­nalú Csa­ládi Nap várhassa a kisebb-nagyobb tán­co­so­kat és érdeklődőket!

A félévi táncos programokat az óvodás csoportok bemutató foglalkozása zárja január 21-én és 23-án, amikor minden kedves szülőt, érdeklődőt szeretettel várnak a Vackor Óvoda és Bölcsődében.

grafika_15_0grafika_15_1 grafika_15_2 grafika_15_3 grafika_15_4 grafika_15_51grafika-0116 2grafika-0116 3grafika-0116 4grafika-0116 5grafika-0116 6grafika-0116 7grafika-0116 8grafika-01161tánc-0112 2tánc-0112 3tánc-01121jan-13 2jan-13 3jan-13 4jan-13 5jan-13 6jan-13 7jan-13 8jan-13 9jan-13 10jan-13 11jan-13 12jan-131jan-15 2jan-15 3jan-15 4jan-15jan.16-a jan.16-a_02 jan.16-a_03 jan.16-a_04 jan.16-a_05 jan.16-a_06 jan.16-a_07 jan.16-a_08 jan.16-a_09 jan.16-a_10 jan.16-a_11 jan.16-a_12 jan.16-a_13 jan.16-a_14 jan.16-a_15 jan.16-a_16 jan.16-a_17 jan.16-a_18 jan.16-a_19 jan.16-a_20 jan.16-a_21 jan.16-a_22 jan.16-a_23 jan.16-a_24 jan.16-a_25x.jan.16 x.jan.16_02 x.jan.16_03 x.jan.16_04 x.jan.16_05 x.jan.16_06 x.jan.16_08

 

Megosztás