Továbbképzés miatt nem lesz rendelés

A Rákó­czi úti Szent Rókus ren­delő­ben szep­tem­ber 1-je és 4-e között tovább­kép­zés miatt szü­ne­tel az orvosi ellá­tás, a bete­gek sürgős eset­ben Dr. Bub­lo­vics Péter­hez fordulhatnak.

Egyszer volt szerelem

Egy­szer volt sze­re­lem – zenés komé­dia a HeMo Musi­cal Stúdió-Silhouette Balett előa­dá­sá­ban szep­tem­ber 12-én 18 órától a kör­nyei Művelő­dési Ház­ban. Belépő­jegy ára: 1 000,- KÖRNYE KÁRTYÁVAL 500 Ft.  Jegyek augusz­tus 27-étől vásá­rol­ha­tók hét­köz­na­po­kon 10–17 óráig a Művelő­dési Ház­ban. Tele­fon: 473–091. Tovább… »

Pótbeiratkozás a művészeti tagozatokra

kisfaludy címerA Kis­fa­ludy Mihály Álta­lá­nos Iskola és Alap­fokú Művé­szeti Iskola érte­síti a szülő­ket, hogy a művé­szeti tago­za­tokra pót­be­irat­ko­zást tart. Azok az óvodá­sok, akik 2015. augusz­tus 31-éig betöl­töt­ték az 5. élet­évü­ket, nép­táncra jelent­kez­het­nek. Az isko­lá­sok a nép­tánc, gra­fika, báb, szín­já­ték tago­za­tok közül választ­hat­nak. Tovább… »

Eboltás Környén

eboltásAz ebek veszett­ség elleni védőol­tá­sá­nak beada­tása az eb tar­tó­já­nak köte­les­sége, s csak a mikrochip-el ellá­tott kutya olt­ható. Az ebek veszett­ség elleni immu­ni­zá­lása és féreg­te­le­ní­tése köte­lező a három hóna­pos kort betöl­tött kutyák ese­té­ben 30 napon belül, majd fél éven belül ismét, később pedig évente. Tovább… »

Tankönyvosztás — szülői értekezlet

A Kis­fa­ludy Mihály Álta­lá­nos Iskola és Alap­fokú Művé­szeti Isko­lá­ban a tan­köny­vosz­tás az első taní­tási napon, szep­tem­ber 1-én, ked­den lesz a tava­lyi menet­rend sze­rint. Az első évfo­lya­mos tanu­lók szü­leit szep­tem­ber 1-én vár­ják szülői érte­kez­letre, amely 17 órakor kezdődik.

Évnyitó

A Kis­fa­ludy Mihály Álta­lá­nos Iskola és Alap­fokú Művé­szeti Iskola évnyitó ünnep­sége augusz­tus 31-én, hét­főn 17 órakor kezdő­dik. Az iskola a bejáró tanu­lók részére a szo­ká­sok­hoz híven buszt biztosít.

Gólya-nap

A Kis­fa­ludy Mihály Álta­lá­nos Iskola és Alap­fokú Művé­szeti Iskola érte­síti az érin­tet­te­ket, hogy a leendő első osz­tá­lyo­sok név­sora és taní­tóik neve meg­te­kint­hető az iskola bejá­ra­tá­nál. A kis első­sök szá­mára augusz­tus 28-án, pén­te­ken 15 és 17 óra között Gólya-napot tar­ta­nak a kis épület­ben, ahol kötet­len for­má­ban ismer­ked­het­nek meg taní­tó­ik­kal. A szer­vezők kérik a ked­ves szülő­ket, hogy gyer­me­keik szá­mára a rész­vé­tel­hez biz­to­sít­sa­nak váltócipőt.