Duplázik a Honfoglalás Környén

honfoglalás-képA Szi­get Szín­ház a kör­nyei Művelő­dési Ház­ban feb­ruár 18-án (csü­tör­tök) és 19-én (pén­tek) bemu­tatja: Hon­fog­la­lás. Jegyek 2 000 Ft-os áron vásá­rol­ha­tók a Művelő­dési Ház­ban hét­köz­na­po­kon 10 és 17 óra között, KÖRNYE KÁRTYÁVAL 1 000 Ft-ért. Főbb sze­re­pek­ben: Pin­tér Tibor, Buch Tibor, Mak­rai Pál, Kaszás Géza, Sipos Imre, Dancs János, Ben­cze Sán­dor, Békefi Vik­tó­ria, Lőrincz And­rea, Moh­ácsi Márk. Tovább… »

Hagyományőrző tollfosztás

tollfosztáshoz-szürkeA Német Nem­ze­ti­ségi Önkor­mány­zat Kör­nye ismét sze­retné fel­ele­ve­ní­teni a régi idők fog­la­la­tos­sá­gát, ezért sze­re­tet­tel meg­hívja a kör­nyei fia­ta­lo­kat a feb­ruár 14-én vasár­nap, 15 órakor kezdődő hagyo­mányőrző toll­fosz­tásra a Közös­ségi és Táj­házba. Tovább… »

Csoki is bekerekezett a mulatságba

7farsangMajd­nem egy órán keresz­tül sor­jáz­tak a mas­ka­rás diá­kok szom­bat dél­után az iskola tor­na­ter­mé­ben a szülők és a zsűri előtt, s az ítészek ezút­tal sem vol­tak könnyű hely­zet­ben, leg­fő­kép­pen azért sem, mert az egyéni jel­me­ze­sek java meg­il­lető­döt­ten vihar­zott el az asz­ta­luk előtt. Tovább… »

Mindkét korosztályban Kecskéd szerezte meg a kupát

sváb-utánpótlásJanuár 9-én indult útjára a Sváb Kupa elne­ve­zésű terem­lab­da­rúgó torna 14. soro­zata Vár­gesz­te­sen, majd további három for­du­ló­ban rúg­ták a bőrt Kecs­ké­den, Kör­nyén, végül Vér­tes­som­lón szom­bat dél­előt­tön­ként az után­pót­lás, dél­utá­non­ként az öreg­fiúk csa­pa­tai. Tovább… »

Környére látogatott az opera nagykövete

19pittiAnyu­kám­nak, apu­kám­nak, a test­vé­rem­nek, a mamá­nak és magam­nak – szo­ron­ga­tott pén­tek dél­ben a Művelő­dési Ház­ban egy kis­fiú öt papír­la­pot, raj­tuk Pitti Kata­lin, az opera nagy­kö­ve­té­nek dedi­ká­lá­sá­val. Bár a rend­ha­gyó ének­órán részt­vevő diá­kok jelentős része min­den bizonnyal még nem sokat, vagy egy­ál­ta­lán nem hal­lott az Liszt Ferenc Díjas Érde­mes művészről, a rend­ha­gyó talál­ko­zás után sejt­het­ték, hogy ő egy nagyon híres néni, aki nagyon szé­pen tud énekelni. Tovább… »

Krajcsirovits Henrik életmű kiállítása

újságban-ez-legyen„Hul­lámzó hegyek” cím­mel nyí­lik A Vér­tes Ago­rája köz­remű­kö­dé­sé­vel Kraj­csi­ro­vits Hen­rik emlék­ki­ál­lí­tás feb­ruár 12-én, pén­te­ken 17 órakor a kör­nyei Művelő­dési Ház­ban. A művész mun­kás­sá­gát Kövesdi Mónika művé­szet­tör­té­nész mél­tatja, a meg­nyi­tón köz­remű­kö­dik a kör­nyei Magyar Nép­dal­kör. Tovább… »

Bővültek az áldozatok jogai

Az áldo­za­tok jogait lefek­tető EU irány­elv alap­ján az egész Euró­pai Uni­ó­ban, így  Magyar­or­szá­gon is tör­vé­nyi szin­ten kell garan­tálni az áldo­za­tok védel­mét.  2015. novem­ber 1-től lépett hatályba az a tör­vény, mely jelentős módo­sí­tá­so­kat veze­tett be e téren. Tovább… »

Február 4. – Rákellenes Világnap

rákellenes-világnap-2016A UICC (Nem­zet­közi Rák­el­le­nes Unió) 2000 feb­ru­ár­já­ban tar­totta az első rák­el­le­nes világ­kong­resszu­sát Párizs­ban, ahol feb­ruár 4-ét rák­el­le­nes világ­nappá nyil­vá­ní­tot­ták. Ennek a nap­nak a célja, hogy a rák ellen foly­ta­tott küz­de­lem esz­méje a világ összes embere szí­vé­ben és gon­do­la­ta­i­ban helyet kap­jon. A figye­lem­fel­hí­vás nap­ja­ink­ban még aktu­á­li­sabb, mint koráb­ban. Tovább… »