Pályaorientáció előtt állók figyelem!

Baj­ban vagy az önélet­rajzí­rás­sal? Bizony­ta­lan vagy a moti­vá­ciós leve­let illetően? Kér­dé­sed lenne? Tedd fel! A kör­nyei Művelő­dési Ház és az Új Nem­ze­dék Köz­pont Tata­bá­nyai Kon­takt­pont Iro­dá­já­nak közös prog­ram­so­ro­zata ápri­lis 22-én, kedd dél­után 4 órakor foly­ta­tó­dik. Az előa­dás díj­ta­la­nul láto­gat­ható, a Művelő­dési Ház­ban élet­kor­tól füg­get­le­nül min­den érdeklődőt sze­re­tet­tel várnak.

Mire figyeljünk a húsvéti csokoládék vásárlásakor?

húsvétinyúlHús­vét köze­led­té­vel a leg­több bolt­ban szé­les kíná­lat­tal talál­juk szembe magun­kat a hús­véti édes­sé­gek tekin­te­té­ben. Kisebb, nagyobb, olcsóbb és drá­gább vari­á­ciók közül választ­ha­tunk. Vajon melyik a fino­mabb, melyik nem okoz csa­ló­dást? Min­den­képp érde­mes elol­vas­nunk a cím­két, így már könnyeb­ben tudunk dön­teni. Tovább… »

Póthajjal kereskedett, de csak elméletben — további sértettek jelentkezését várja a rendőrség

A Tatai Rendőr­ka­pi­tány­ság Bűn­ügyi Osz­tá­lya eljá­rást foly­tat csa­lás vét­ség elkö­ve­té­sé­nek meg­ala­po­zott gya­núja M. Ale­xandra ellen, aki a jelen­leg ren­del­ke­zésre álló ada­tok sze­rint 2013-ban pót­ha­jat árult egy inter­ne­tes hir­de­tési olda­lon. Az asszony kíná­la­tára töb­ben is jelent­kez­tek. A vevők a vétel­árat átutal­ták a gya­nú­sí­tott által meg­adott bank­szám­lára, de a meg­vá­sá­rolt ter­mé­ket nem, vagy csak rész­ben kap­ták meg. Tovább… »

Nagypéntek

nagypéntekNagy­pén­tek a keresz­tény fele­ke­ze­tek sze­rint a hús­vét előtti pén­tek. Ezen a napon emlé­kez­nek meg Jézus Krisz­tus kereszt­ha­lá­lá­ról. Nagy­pén­te­ken az egy­ház­ban nincs mise, mert ezen a napon maga Jézus, az örök főpap mutatja be az áldo­za­tot. Nagy­pén­te­ken ige­li­tur­gia van, áldoz­ta­tás­sal. Tovább… »

Változás – teltházas Kisfaludy-gála

91gálaTelt­há­zas gálamű­sor­ral zárult a kör­nyei álta­lá­nos iskola Kisfaludy-napok prog­ram­so­ro­zata szer­dán a Művelő­dési Ház­ban. A gálán – amely a pro­duk­ci­ó­kon keresz­tül immá­ron 16. esz­ten­deje ad ízelítőt az intéz­mény­ben folyó szí­nes művé­szeti és nevelői tevé­keny­ség­ből, a diá­kok tehet­sé­géből – hagyo­má­nyo­san három diák vehe­tett át elis­me­rést. Tovább… »

Bölcsődei beíratás

5vackorA Kör­nyei Vac­kor Óvoda és Bölcsőde érte­síti a Ked­ves Szülő­ket, hogy a 2014/2015. neve­lési év bölcső­dei beíra­tá­sára ápri­lis 23-án 8–12 óráig, 24-én 13–16 óráig kerül sor az intéz­mény­ben. A bölcsőde 2 éves kor­tól 3 éves korig látja el a gyer­me­ke­ket, nap­köz­beni ellá­tást, szak­szerű gon­do­zást biz­to­sít. Tovább… »

Nagycsütörtök

nagycsütörtökNagy­csü­tör­tök a keresz­tény hagyo­mány sze­rint az utolsó vacsora napja, ami­kor Jézus a Gecse­máné kert­ben búcsút vett tanít­vá­nya­i­tól és fel­ké­szült az áldo­zatra. Jézus való­színű­leg Széder-esti lako­mát tar­tott az Egyip­tom­ból való sza­ba­du­lás emlé­kére. Sze­re­tete jeléül meg­mosta tanít­vá­nyai lábát. A Nagy­hét ünne­pe­i­nek sorá­ban a nagy­csü­tör­tök a gyász napja, ezért csü­tör­tök estétől szom­bat estéig nincs haran­go­zás. Tovább… »