Háziorvosi helyettesítés

Már­cius 6-án (pén­tek) Dr. Bub­lo­vics Péter házi­or­vos sza­bad­sá­gát tölti, helyet­te­sí­té­séről Dr. Áren­dás József gon­dos­ko­dik a Rákó­czi úti Szent Rókus Ren­delő­ben saját ren­de­lési ide­jé­ben, 7.30 és 10.30 között.

5 perccel később érkeznek a vonatok 7-én és 8-án

A MÁV-START Zrt. tájé­koz­ta­tása sze­rint az Almás­fü­zitő – Komá­rom állo­má­sok között vég­zett pálya­kar­ban­tar­tási mun­kák miatt már­cius 7-én és 8-án Tata­bá­nya és Orosz­lány között a vona­tok egy része módo­sí­tott menet­rend sze­rint, 5 perc­cel későbbi indu­lás­sal köz­le­ke­dik. Tovább… »

Szabadtéri tüzek

Az erdő– és sza­bad­téri tüzek szem­pont­já­ból a tavasz a leg­ve­szé­lye­sebb idő­szak, ilyen­kor Magyar­or­szá­gon évente több ezer tűz kelet­ke­zik. Ahogy szá­rad a talaj, úgy nő a koc­ká­zata a sza­bad­téri tüzek­nek. Tovább… »

Közmeghallgatás és falugyűlés

Kör­nye Köz­ség Önkor­mány­za­tá­nak, vala­mint a Német Nem­ze­ti­ségi Önkor­mány­zat Kör­nye képviselő-testülete érte­síti a lakos­sá­got, hogy már­cius 9-én hét­főn, 16 órától a Pol­gár­mes­teri Hiva­tal­ban köz­meg­hall­ga­tást (nem­ze­ti­ségi köz­meg­hall­ga­tás: 1. sz. terem, önkor­mány­zati köz­meg­hall­ga­tás: Hor­váth Mik­lós terem), 17 órától a Művelő­dési Ház­ban falugyű­lést tart, melyre tisz­te­let­tel várja az érdeklődő­ket. Tovább… »

Csatlakozókat vár a Schwung Tanzgruppe

10003335_742406932466715_1097598149_nA Sch­wung Tanz­gruppe várja mind­azok jelent­ke­zé­sét, akik sze­ret­né­nek tán­colni vagy egy­szerűen egy kicsit mozogni. A tánc­cso­port 2013 szep­tem­be­ré­ben ala­kult, a hagyo­mányőr­zés mel­lett célul tűzve ki, hogy a szürke hét­köz­na­po­kat vidám órák­kal szí­ne­sít­sék. Tovább… »

Retro party

retro-partyNőnapi karaoke és retro party már­cius 6-án, pén­te­ken 20 órától a kör­nyei Művelő­dési Ház­ban. Belépő­jegy: 500 Ft/fő.

Asz­tal­fog­la­lás: 06 34 478–578, 06 30 382‑2817. Sze­re­tet­tel várunk min­den ked­ves mulatni vágyó vendéget!

Fokozott ellenőrzés a megyében

rendőri-ellenőrzésFoly­tatja foko­zott köz­le­ke­dés­biz­ton­sági ellenőr­zé­seit a rendőr­ség Komárom-Esztergom megyé­ben. A jármű­ve­zetők a hét­vé­gén szá­mít­hat­nak a meg­szo­kott­nál több rendőrre a megye egy és két­szám­jegyű útjain. Tovább… »