Kisfaludy-napok: gála 24-én 18 órától

kisfaludy címerÁpri­lis 20-án kezdő­dik a Kis­fa­ludy Mihály egy­kori tanító, isko­la­igaz­gató emléke előtt is tisz­telgő ren­dez­vény­so­ro­zat a kör­nyei álta­lá­nos isko­lá­ban. A tanu­lók szá­mára össze­ál­lí­tott prog­ra­mok sorát kis­tér­ségi tanul­má­nyi ver­seny nyitja, csü­tör­tö­kön spor­tos fel­ada­tok vár­ják a diá­ko­kat, míg ápri­lis 24-én lesz a rend­ha­gyó taní­tási nap. Tovább… »

Előzetesben a mutogató

Elő­ze­tes letar­tóz­ta­tásba helyezte a bíró­ság azt a 24 éves kör­nyei fér­fit, aki ellen sze­mé­rem­sér­tés vét­ség elkö­ve­té­sé­nek meg­ala­po­zott gya­núja foly­tat eljá­rást a Tata­bá­nyai Rendőr­ka­pi­tány­ság. P. Krisz­ti­ánt 2015. ápri­lis 16-án állí­tot­ták elő a rendő­rök, miután a tele­pü­lés kül­te­rü­le­tén egy fia­tal­korú lány előtt elé­gí­tette ki nemi vágyát.  Tovább… »

Családi Majális — már lehet jelentkezni a főzőversenyre!

60majálisA hagyo­má­nyos, főző­ver­sennyel egy­be­kö­tött csa­ládi napot és majá­list az önkor­mány­zat május 1-jén, pén­te­ken ren­dezi meg a tópar­ton, ahol ismét szó­ra­koz­tató és spor­tos prog­ra­mok, vidám ver­sen­gé­sek vár­nak min­den­kit, a kicsi­ket lufi­haj­to­gató bohóc­lány és díj­ta­lan arc­fes­tés is! Tovább… »

15 éves a Hagyományőrző Gyermekcsoport

8márton-napA Német Nem­ze­ti­ségi Önkor­mány­zat Kör­nye tisz­te­let­tel meg­hívja Önt és ked­ves csa­lád­ját a Német Nem­ze­ti­ségi Hagyo­mányőrző Gyer­mek­cso­port 15 éves jubi­le­uma alkal­má­ból ren­de­zett ünnep­ségre, amely 2015. 04. 25-én 15 órakor kezdő­dik a Művelő­dési Ház­ban. Tovább… »

Véradás

2véradásIdén máso­dik alka­lom­mal várja az önkén­tes vér­adó­kat ápri­lis 23-án, csü­tör­tök dél­után fél 1 és fél hat között a kör­nyei Művelő­dési Ház­ban a Vöröskereszt.

Adj vért, életet ment­hetsz! Légy mérv­adó – légy véradó!

Gratulálunk! 184 indulót utasított maga mögé Zétény

honlapraszemetizétény-gödöllőMint arról már hírt adtunk, már­cius 11-én ren­dezte meg a tata­bá­nyai diák­sport egye­sü­let a már hagyo­má­nyos városi mezei futó­ver­senyt a Csónakázó-tónál I. – IV. kor­cso­por­tos tanu­lók szá­mára. A leg­job­bak azóta a megyei, majd pedig az orszá­gos meg­mé­ret­te­té­sen is bizo­nyí­tot­tak. Tovább… »

Föld Napja

Köz­sé­günk­ben ápri­lis 22-én, dél­után 4 órától a Művelő­dési Ház­ban ünne­pel­jük meg a Föld Nap­ját. A ren­dez­vény részt­vevőit a Környe-zetünk Jövő­jé­ért Ala­pít­vány elnöke, Pákozdi Ferenc köszönti, majd követ­ke­zik a Vac­kor Óvoda és Bölcsőde Ficánka cso­port­já­nak és a Kis­fa­ludy Mihály Álta­lá­nos Iskola és Alap­fokú Művé­szeti Iskola kis­di­ák­ja­i­nak alka­lom­hoz illő műsora. A Föld Napi ren­dez­vényre min­den­kit sze­re­tet­tel vár­nak a szervezők!