Szőlő oltási bemutató

A Bán­hi­dai Turul Kert­ba­rát Kör 2015. június 6-án szom­ba­ton 9 óra 30 perc­kor szőlő oltási bemu­ta­tót tart Kör­nyén a Les­he­gyen. A bemu­ta­tót Dr. Sz. Nagy László nyu­gal­ma­zott egye­temi  tanár tartja. Sze­re­tet­tel vár­juk az érdeklődő­ket. Érdeklődni lehet a 30/2137–310 tele­fon­szá­mon. Wéber Ist­ván, a Kert­ba­rát Kör elnöke

Döntetlennel bajnokok a környei lányok!

környe-női-friss-képA Komá­rom elleni 3–0-s győ­ze­lem­mel a Kör­nye SE felnőtt női lab­da­rú­gó­csa­pata olyan­nyira a baj­noki cím köze­lébe vere­kedte magát, hogy az utolsó for­du­ló­ban már egy dön­tet­len is ele­gendő lesz a meg­szer­zé­sé­hez. A min­dent eldöntő meccset a höl­gyek a Tác ellen hazai pályán vív­ják szom­ba­ton 17 órától, így a remé­nyek sze­rint a szur­ko­lók is ismét oda­te­szik magu­kat. Tovább… »

Óvodába indulok

ballagás_14Egy, kettő, három, négy, te kis cipő, hová mégy? Kip-kop, kopo­gok, óvodába indu­lok… — mon­dó­káz­tak a Vac­kor Óvoda és Bölcsőde leg­ki­sebb­jei tarisz­nyá­val a vál­lu­kon a szer­dai bal­la­gási ünnep­sé­gü­kön. Tovább… »

ORBÁN NAP

orbánnap_33A Les-hegyi Szőlős­gaz­dák, vala­mint Kör­nye Köz­ség Képviselő-testületének Kul­tu­rá­lis, Okta­tási, Sport és Nem­ze­ti­ségi Bizott­sága idén is meg­szer­vezi a már hagyo­má­nyos Orbán napi ünnep­sé­get a Les-hegyen talál­ható Orbán Szo­bor­nál. A ren­dez­vény május 31-én, vasár­nap 17 órakor kezdő­dik. Tovább… »

Hamupipőke

hamupipőkeA Csáky Mária vezette Sil­ho­u­ette együt­tes leg­újabb mese-balett előa­dása tekint­hető meg június 6-án, szom­ba­ton 18 órától a kör­nyei Művelő­dési Ház­ban. Belépő­jegy 1 000, Kör­nye Kár­tyá­val 500 Ft. (tele­fon: 473–091). A sil­ho­u­et­te­sek az édes­any­ját elve­szítő fél­árva tör­té­ne­tét tán­col­ják el a tánc sajá­tos nyel­vén. Tovább… »

Pünkösdi vígasságok

1pünkösdOlyan még nem volt, hogy a rossz idő­já­rás miatt elma­radt volna a pün­kösdi viga­da­lom és a májfa kidön­tése Kör­nyén – mon­do­gat­ták az idő­seb­bek vasár­nap dél­után, hiszen az eltelt napok eső­zése oko­zott némi aggo­dal­mat a szer­vezők köré­ben. Végül a biza­ko­dók jós­lata vált valóra: a Nap felül­ke­re­ke­dett a felhő­kön, s iga­zán kel­le­mes idő­ben kezdőd­he­tett meg a mulat­ság a Közös­ségi és Táj­ház­nál. Tovább… »

Gyermeknapi környei programkavalkád

téravató_43Május 30-án 14 és 17 óra között a Művelő­dési Ház­ban kézmű­ves fog­lal­koz­tató, arc­fes­tés, Könyv­tári Mese­kuckó, Prézli Rézi Pro­duk­ció és lepény­evés, a Vac­kor Óvoda és Bölcsőde udva­rán lufi­haj­to­gató bohóc, móká­san moz­gá­sos, moz­gá­so­san mókás fel­ada­tok és szám­ta­lan ját­szó­szer, mind­két hely­szí­nen vidám han­gu­lat várja a kicsi­ket, nagyo­kat! Tovább… »