Elsősegélynyújtás gyermekkorban

Dr. Sze­geczky Dezső gyer­mek­or­vos tart előa­dást „Első­se­gély­nyúj­tás gyer­mek­kor­ban” cím­mel decem­ber 2-án, ked­den 17 órától a kör­nyei Művelő­dési Ház­ban. A díj­ta­la­nul láto­gat­ható előa­dás érint min­den olyan vész­hely­ze­tet, ami gyak­ran elő­for­dul gyer­mek­kor­ban (ful­la­dás, fél­re­nye­lés, mér­ge­zés, aller­gia, vér­zés, magas­ból esés, égés, stb.). Tovább… »

Advent

16adventAdvent első vasár­nap­ján, idén novem­ber 30-án, hagyo­má­nyo­san a kato­li­kus temp­lom­ban kezd­jük a közös fel­ké­szü­lést a Sze­re­tet ünne­pére. Az ünnepi prog­ram 16 órakor kezdő­dik. Műsort ad a Kis­fa­ludy Mihály Álta­lá­nos Iskola és Alap­fokú Művé­szeti Iskola ének­kara, a Német Nem­ze­ti­ségi Dal­kör, a Vac­kor Óvoda és Bölcsőde Kama­ra­kó­rusa, a Magyar Nép­dal­kör, Áncsák Lilla és Sza­kálné Gaál Monika. Tovább… »

A lomtalanítás margójára…

IMG_5186Nem csu­pán Kör­nyén, de az ország szinte vala­mennyi tele­pü­lé­sén komoly gon­dot okoz­nak a lom­ta­la­ní­tá­sok ide­jén meg­je­lenő gube­rá­lók… a már haszon­ta­lan­nak ítélt, s a házak elé kihe­lye­zett tár­gya­kat szét­túr­ják, áldat­lan álla­po­to­kat hagyva maguk mögött – 2010 nya­rán szü­let­tek egy tudó­sí­tás kap­csán ezek a mon­da­tok. Tovább… »

Gáláztak az ovisok

81gála2003 novem­be­ré­ben nevez­ték el a kör­nyei óvodát Kor­mos Ist­ván ver­ses mesé­jé­nek főhő­séről, a piszén pisze kölyök­mac­kó­ról. Azóta vált hagyo­mánnyá, hogy ebben az idő­szak­ban ünne­pel­nek, bemu­tat­koz­nak a Vac­kor Óvoda apró­sá­gai, s ked­ves műsor­ral szó­ra­koz­tat­ják ven­dé­ge­i­ket. Tovább… »

Iparűzési adóelőleg-kiegészítési kötelezettség

Fel­hív­juk tisz­telt adó­zó­ink figyel­mét hogy az adó­zás rend­jéről szóló tör­vény alap­ján a helyi iparű­zési adó­el­ő­leg kiegé­szí­té­séről szóló beval­lás és a fel­töl­tési köte­le­zett­ség tel­je­sí­té­sé­nek határ­ideje (nap­tári évvel meg­egyező üzleti évű vál­lal­kozó ese­tén) 2014. decem­ber 20. Tovább… »

Ne gyújts rá!” Világnap — november 20.

negyújtsrá2A nem­zet­közi “Ne gyújts rá”- moz­ga­lom világ­nap­ját min­den év novem­ber har­ma­dik csü­tör­tö­kén tart­ják, mely­nek célja, hogy legyen az évben egy olyan nap, ami­kor a dohá­nyo­sok nem gyúj­ta­nak rá, és a tár­sa­da­lom figyelme ráirá­nyul a dohány­zás és a passzív dohány­zás veszé­lye­ire.
Tovább… »

SZILVESZTERI BATYUS BÁL

szilveszterIdén is várja a kör­nye­i­e­ket és kör­nyék­be­li­e­ket a már hagyo­má­nyos SZILVESZTERI BATYUS BÁL az álta­lá­nos isko­lá­ban. A talp­alá­va­ló­ról és vidám han­gu­lat­ról a tata­bá­nyai Ober­galla Kapelle gon­dos­ko­dik. A jóté­kony­sági ren­dez­vény bevé­te­lé­vel a szer­vezők az isko­lát és óvodát támo­gat­ják. Tovább… »