Kismamaklub

Kis­ma­maklub indul a Művelő­dési Ház­ban, ahol novem­ber 7-étől hat héten keresz­tül min­den pén­te­ken 17 órától várja az érdeklődő­ket Jenei Zita. Az első, novem­ber 7-ei talál­kozó az ismer­ke­dés jegyé­ben telik majd, s szó lesz a váran­dós­ság­ról, a mag­zat fejlő­dé­séről, s egy szü­lésznő köz­remű­kö­dé­sé­vel ter­mé­sze­te­sen a szü­lésről is. Tovább… »

Megrongálta az utastájékoztatót

utastáj2A Tata­bá­nyai Rendőr­ka­pi­tány­ság Bűn­ügyi Osz­tá­lya eljá­rást foly­tat isme­ret­len tet­tes ellen ron­gá­lás vét­ség elkö­ve­té­sé­nek gya­núja miatt. A rendőr­ség által kere­sett sze­mély a Kör­nye, Alkot­mány út 72. szám előtti busz­meg­álló intel­li­gens utas­tá­jé­koz­tató üveg bur­ko­la­tát törte össze 2014. szep­tem­ber. 30. 19 óra és 2014. októ­ber 1. 7 óra közötti idő­ben. Tovább… »

Továbbképzés miatt nem lesz orvosi ellátás a Szent Rókus rendelőben

Dr. Áren­dás József novem­ber 4-étől 8-áig tovább­kép­zé­sen vesz részt, ezért ez idő alatt csak nővéri ellá­tás lesz a Rákó­czi úti Szent Rókus ren­delő­ben. A bete­gek sürgős eset­ben Dr. Bub­lo­vics Péter­hez for­dul­hat­nak az I. számú Házi­or­vosi Ren­delő­ben (Belo­i­an­nisz út).

Továbbtanulást előkészítő szülői értekezlet

kisfaludy címerA Kis­fa­ludy Mihály Álta­lá­nos Iskola és Alap­fokú Művé­szeti Iskola tovább­ta­nu­lást elő­ké­szítő szülői érte­kez­le­tet tart novem­ber 4-én, ked­den 17 órától. Az intéz­mény sze­re­tet­tel várja a nyol­ca­di­kos tanu­lók szü­leit, a diá­ko­kat és min­den érdeklődőt. A szülői érte­kez­le­ten bemu­tat­koz­nak a kör­nyék közép­fokú és szak­mun­kás­képző intéz­mé­nyei, az érdeklődők meg­is­mer­he­tik a fel­vé­teli fel­té­te­leit, illetve a választ­ható szakokat.

Majdnem 120 ezer forint gyűlt össze

koncert-plébánia_04Már máso­dik alka­lom­mal érke­zett a Három Kirá­lyok Ala­pít­vány fel­ké­ré­sére szom­ba­ton Kör­nyére a tar­jáni Sho­wer zene­kar, mely­nek előa­dá­sá­ban mint­egy más­fél órán keresz­tül csen­dül­tek fel a Művelő­dési Ház­ban külön­le­ges indu­lók, keringők, pol­kák, német slá­ge­rek. A jóté­kony­sági kon­cer­tet az ala­pít­vány a plé­bá­nia­ház fel­újí­tá­sá­nak támo­ga­tá­sára hir­dette meg. Tovább… »

Van még dolgunk 1956-tal…

környebánya_10A sza­bad­ság­harc áldo­za­tai között egy 22 éves helyi fia­tal­em­berre is emlé­kez­tek októ­ber 23-án Kör­nye­bá­nyán. Pus­kás Sán­dor ötöd­éves orvos­tan­hall­ga­tó­ként uta­zott Kör­nye­bá­nyá­ról a fővá­rosba, ahol sebe­sült­men­tés köz­ben halá­los lövés érte. Ő volt az első áldo­za­tok egyike. Tovább… »

Jótékonysági koncert a plébániaház és a káplánlakás felújításáért

A tar­jáni Showher zene­kar jóté­kony­sági kon­cert­jére várja az érdeklődő­ket a Három­ki­rá­lyok Ala­pít­vány októ­ber 25-én 16 órától a kör­nyei Művelő­dési Ház nagy­ter­mé­ben. A kon­cert részt­vevői ado­má­nya­ik­kal a plé­bá­nia­ház és a káp­lán­la­kás fel­újí­tá­sát támo­gat­ják. Az ala­pít­vány min­den­kit sze­re­tet­tel hív és vár a jóté­kony­sági rendezvényre!