Kisfaludy gála: játék, mese, vers, dal, tánc 150 percben

gála_152A „szussza­nás­nyi” szü­net­tel együtt bő két és fél­órán át adtak íze­lítőt az álta­lá­nos iskola apró és nagyobb diák­jai abból, hogy a köte­lező tan­anyag mel­lett mennyi játék-, vers-, mese-, dal– és táncsze­re­te­tet, no meg humort „szív­nak” magukba az intéz­mény­ben. A Kis­fa­ludy napok prog­ram­so­ro­zat kere­té­ben csü­tör­tö­kön ismét fer­ge­te­ges gála várta a szülő­ket, nagy­szülő­ket, érdeklődő­ket. Tovább… »

Az eső ellenére sem lehet ok panaszra

véradásJanu­ár­ban az előző évhez mér­ten kicsi­vel keve­seb­ben vet­tek részt a Kör­nyén szer­ve­zett vér­adá­son, ám a szer­vezők már akkor jelez­ték: a rész­vé­tel meg­le­hető­sen kiszá­mít­ha­tat­lan. Ezt iga­zolta is a szer­dai nap, ami­kor az igen­csak zord, esős és sze­les idő­já­rás elle­nére 55-en, pon­to­san ugyan­annyian adtak vért a Művelő­dési Ház­ban, mint janu­ár­ban. Tovább… »

Mindenkit vár az antikvár!

12tékaA Művelő­dési Ház és a Köz­ségi Könyv­tár antik­várra várja a könyv­ba­rát kör­nye­i­e­ket. Május 6-án és 7-én (pén­tek, szom­bat) 14 és 20 óra között a nagy­te­rem­ben min­denki ked­vére válo­gat­hat sok száz könyv közül. Szép­iro­da­lom, pony­va­re­gény, mese– és gye­rek­könyv, isme­ret­ter­jesz­tés, szak­iro­da­lom, uta­zás, kézi­munka – ez az antik­vár könyv”kereskedés” díj­ta­lan kíná­lata május 6-án és 7-én!  

Ragyogó formában Budai Anita

budai-anita-0428Megő­rizte a por­tu­gá­liai Világ­baj­nok­sá­gon muta­tott ragyogó for­má­ját Budai Anita, a kör­nyei Gyé­mánt Kempo Sport Egye­sü­let fia­tal spor­to­lója. Az ifjú hölgy leg­utóbb Gyön­gyö­sön, a Mátra Kempo Kupa kor­osz­tá­lyos baj­nok­sá­gon, világ­baj­noki pontgyűjtő ver­se­nyen hat arany­ér­met szer­zett, s ő lett az OB leg­ered­mé­nye­sebb ver­senyzője is. Tovább… »

Hét aranyérmet tartottak itthon a diákok

8kistérségi-tanulmányiBár a hagyo­má­nyos kis­tér­ségi tanul­má­nyi ver­senyre ked­den került sor, való­já­ban már 22-én meg­kezdő­dött a Kisfaludy-napok, az álta­lá­nos iskola egy­kori taní­tója, isko­la­igaz­ga­tója és név­adója emléke előtt is tisz­telgő ren­dez­vény­so­ro­zat. Pén­tektől lát­ható ugyanis a Művelő­dési Ház­ban az a tár­lat, amely a gra­fika tan­sza­kos diá­kok műve­iből ad íze­lítőt. Tovább… »

Viselet Napja Környén

2viselet-napjaIdén első alka­lom­mal csat­la­koz­tak a kör­nyei tán­co­sok a Magyar és Nem­ze­ti­ségi Vise­let Nap­já­hoz. A művé­szeti iskola nép­tánc peda­gó­gusa, László Márta kez­de­mé­nye­zé­sére már napok­kal koráb­ban lel­ke­sen készül­tek a kis­di­á­kok: a ruha­tár­ban sza­ba­don „garáz­dál­kod­hat­tak”, vise­le­te­ket pakol­tak, pró­bál­tak. Tovább… »

Csak egy kis emlék…”

honlapraEmlé­kez­zünk együtt Záray Már­tára és Vámosi Jánosra május 6-án 18 órá­tól a kör­nyei Művelő­dési Ház­ban. A ven­dé­ge­ket Tücsök Mari, Záray Márta kereszt­lá­nya hívja idő­uta­zásra fotók és videók segít­sé­gé­vel. Meg­ele­ve­ne­dik Záray Márta és Vámosi János gyer­mek­kora, fél évszá­za­dos pálya­fu­tása, leg­nép­szerűbb slá­ge­rei. Tovább… »