Harmadfokú riasztás!

hőségriadó4Tájé­koz­tat­juk Kör­nye köz­ség lakos­sá­gát, hogy a megyei Kor­mány­hi­va­tal Tata­bá­nyai Járási Hiva­ta­lá­nak Nép­egész­ség­ügyi Osz­tá­lya tájé­koz­ta­tása sze­rint Kör­nyén a napi középhő­mér­sék­let az elkö­vet­ke­zendő napok­ban meg­ha­lad­hatja a 30 C̊-ot, ami az egész­ségre ártal­mas lehet. Ezért a köz­ség terü­le­tére vonat­ko­zóan III. foko­zatú riasz­tást ren­de­lek el július 4-étől vár­ha­tóan 8-áig. Tovább… »

Tűzgyújtási tilalom az egész országban

tűzgyújtási-tilalomFoko­zott tűz­ve­szély ala­kult ki Magyar­or­szá­gon a káni­kula és a csa­pa­dék­men­tes idő­já­rás miatt, ezért az erdőkre, a fásí­tá­sokra, vala­mint az erdők és fásí­tá­sok hatá­rá­tól szá­mí­tott két­száz méte­ren belüli terü­le­tekre álta­lá­nos tűz­gyúj­tási tilal­mat ren­delt el a földmű­ve­lés­ügyi minisz­ter. Tovább… »

Motoros siklóernyősök országos találkozója és nemzeti verseny

paraglider1A nyár köze­pén moto­ros sik­ló­ernyők fog­ják meg­szí­ne­sí­teni az eget kör­ze­tünk­ben. Meg­fe­lelő idő­já­rás ese­tén 2015. július 09–12-ig a nem­zeti baj­nok­ság szer­vező­bi­zott­sága LHKD repülő­té­ren ren­dezi meg éves ver­se­nyét, mely­nek az üzem­ben­tartó repülőklub szí­ve­sen ad ott­hont. Tovább… »

Német nyelvű szentmise és kitelepítési megemlékezés

15vasárnap.deKör­nye Köz­ség Önkor­mány­zata idén is meg­szer­vezi a Nem­ze­ti­ségi és Sör­fesz­ti­vál vasár­nap­ján a hagyo­má­nyos múlt­idéző német nyelvű szent­mi­sét, amely július 12-én 11 órakor kezdő­dik. A szent­mi­sét a tör­té­ne­lem viha­rai során kite­le­pí­tett német ajkú elhunyt és élő magya­ro­kért ajánl­ják fel, s mind­azo­kért, aki­ket a sors messzire sodort szülő­föld­jétől. Tovább… »

Horgászverseny

27szombat.deA Kör­nyei Hor­gász Egye­sü­let hor­gász­ver­senyt szer­vez tag­jai részére július 11-én. Nevezni Török Mihály elnök­nél lehet sze­mé­lye­sen, vagy a hely­szí­nen 06.50-ig, a neve­zési díj 500 Ft, amely tar­tal­maz egy adag ételt és egy italt. Bővebb infor­má­ció elő­ze­te­sen a 06 30/2013891-es tele­fon­szá­mon kér­hető. Tovább… »

Ötödik helyezés az EnergiaKözösségek versenyében

energia-közösségek_03Tegyél a KÖRNYE-zetedért! – ezzel az elne­ve­zés­sel másod­szor indult a kör­nyei Kis­fa­ludy Mihály Álta­lá­nos Iskola és Alap­fokú Művé­szeti Iskola nyolc diákja és csa­lád­jaik, vala­mint két fel­ké­szítő­jük, Horti Károlyné és Sta­u­din­ger Ágota a Gre­en­De­pen­dent Inté­zet által meg­hir­de­tett Ener­gia­Kö­zös­sé­gek ver­se­nyé­ben. A kör­nyei ener­gia­va­dá­szok és klíma-koordinátorok az ered­mény­hir­de­té­sen az orszá­gos ver­seny ötödik helye­zé­sé­ért járó aján­dé­kot vehet­ték át. Tovább… »

A könyvtár nyári nyitva tartása

A Köz­ségi Könyv­tár augusz­tus 31-éig hét­főn­ként és csü­tör­tö­kön­ként 16 és 18 óra között várja a láto­ga­tó­kat, kivéve július 20-a és augusz­tus 9-e között, ami­kor zárva tart. A könyv­tár szep­tem­ber else­jétől a szo­ká­sos nyitva tar­tási rend sze­rint láto­gat­ható: hét­főn, szer­dán, csü­tör­tö­kön és pén­te­ken 16 – 18, ked­den­ként 13 – 16 óráig.