Szerdán hajnalig biztosan vonatpótló buszok járnak

buszbalesetMég min­dig tart (2014. 10. 20-a — 16.10 perc) a hely­szí­ne­lés a Tatabánya-Környe közötti bal­eset miatt, a károk hely­re­ál­lí­tása a ter­ve­zett­nél több időt vesz igénybe. A vona­tok helyett vonat­pótló autó­bu­szok viszik az uta­so­kat 22-én, szer­dán haj­na­lig Tata­bá­nya és Orosz­lány között – olvas­ható a MÁV hon­lap­ján. Tovább… »

Verses, dalos délelőtt

idősek-őszitalálk_02Meg­ható, az idő fáj­dal­mas múlá­sára figyel­mez­tető, mégis sze­re­tet­tel­jes ver­sek, magyar és sváb nép­da­lok, har­mo­ni­ka­mu­zsika, közös ének­lés és múlt­idé­zés, ízle­tes lán­gos, forró tea és sült sütő­tök – ha csak a tényekre töre­ked­nénk, így lehetne össze­fog­lalni pár szó­ban a kör­nyei Idő­sek Klub­já­nak hétfő dél­előtti prog­ram­ját. De ez a pár óra, s a klub által szer­ve­zett prog­ra­mok, a közö­sen elöl­tött idő sok­kal többről szól… Tovább… »

A hosszú hétvégén szünetelnek a háziorvosi rendelések

Októ­ber 23-ától 26-áig szü­ne­tel­nek a házi­or­vosi ren­de­lé­sek köz­sé­günk­ben. A bete­gek sürgős eset­ben a 24 órás tata­bá­nyai ügye­leti szol­gá­lat­hoz (Béla király kör­tér 69.) fordulhatnak.

Vonatpótló buszok járnak Tatabánya és Környe között

buszbalesetA Tatabánya-Környe vas­út­vo­na­lon, 9 óra 17 perc­kor a jól működő fény­so­rompó tiltó jel­zése egy uta­so­kat szál­lító autó­busz a Tata­bá­nyára köz­le­kedő vonat olda­lá­nak haj­tott. Jelen­leg áll a vas­úti köz­le­ke­dés a rendőr­ségi hely­szí­ne­lés ide­jére. A vona­ton nem sérült meg senki, az autó­bu­szon több súlyos sérült is van. Az ütkö­zés követ­kez­té­ben egy felső­ve­ze­ték tartó osz­lop is kidőlt. Tovább… »

Vonat és autóbusz ütközött

Sze­mé­lyi sérü­lés­sel járó köz­le­ke­dési bal­eset tör­tént Tata­bá­nyán, egy vas­úti keresz­tező­dés­ben hétfő dél­előtt. A ren­del­ke­zésre álló ada­tok sze­rint egy autó­busz és egy sze­mély­vo­nat ütkö­zött össze. A jelen­legi infor­má­ciók sze­rint a bal­eset­ben több sze­mély meg­sé­rült. A hely­szí­ne­lés és a műszaki men­tés ideje alatt szü­ne­tel a Tata­bá­nya és Orosz­lány közötti vas­úti köz­le­ke­dés. Tovább… »

Tűzijáték és Bolero Környén

rákász_02Hän­del, Bach, Wag­ner, Gersh­win és Ravel és ráadás­ként Verdi köz­is­mert és nép­szerű alko­tá­sa­i­nak rész­le­tei csen­dül­tek fel Rákász Ger­gely kon­cert­or­go­nista előa­dá­sá­ban októ­ber 17-én a kör­nyei Művelő­dési Ház­ban… két­szer is. Kora dél­után a diá­ko­kat, este a felnőt­te­ket vará­zsolta el. Tovább… »

Jótékonysági koncert a plébániaház és a káplánlakás felújításáért

A tar­jáni Showher zene­kar jóté­kony­sági kon­cert­jére várja az érdeklődő­ket a Három­ki­rá­lyok Ala­pít­vány októ­ber 25-én 16 órától a kör­nyei Művelő­dési Ház nagy­ter­mé­ben. A kon­cert részt­vevői ado­má­nya­ik­kal a plé­bá­nia­ház és a káp­lán­la­kás fel­újí­tá­sát támo­gat­ják. Az ala­pít­vány min­den­kit sze­re­tet­tel hív és vár a jóté­kony­sági rendezvényre!