Július 30-án is lesz ingyenes jogsegély szolgálat

Dr. Part­ali László ügyvéd érte­síti a kör­nye­i­e­ket, hogy az Új Szé­che­nyi terv „Közép-dunántúli JOGPONTPLUSZ mini” pro­jekt kere­té­ben tar­tott ingye­nes jog­se­gély szol­gá­lat július 30-án, szer­dán is várja az érdeklődő­ket 8 és 10 óra között a Pol­gár­mes­teri Hiva­tal­ban, miután augusz­tus 20-án (szerda) elma­rad az ügyfélfogadás.

Háziorvosi helyettesítés

Dr. Áren­dás József augusz­tus 1-jétől augusz­tus 29-éig sza­bad­sá­gát tölti, emi­att elma­rad a ren­de­lés a Rákó­czi úti Szent Rókus ren­delő­ben. A helyet­te­sí­tésről saját ren­de­lési ide­jé­ben Dr. Bub­lo­vics Péter gon­dos­ko­dik az I. számú Házi­or­vosi Ren­delő­ben (Belo­i­an­nisz út).

Jaj, úgy élvezem én a strandot…” – környei táncosok Tardoskedden

18tardoskedd2013-ban szó sze­rint a kör­nyei tán­co­sok avat­ták fel a tar­dos­ked­diek fel­újí­tott strand­ját, ezért egy­ál­ta­lán nem vélet­len, hogy idén a meg­ér­ke­zé­sük után az első útjuk is oda veze­tett, majd szinte egész héten dudo­rász­hat­ták volna, hogy „ottan annyira szép és jó…” Tovább… »

Légy mérvadó – légy véradó

11véradás072147 önkén­tes vér­adó neve került hét­főn a kör­nyei Művelő­dési Ház­ban szer­ve­zett vér­adá­son a Vörös­ke­reszt nye­re­mény­já­té­kos ládi­ká­jába, amely már több mint egy hónapja vala­mennyi megyei önkén­tes vér­adó­hely­szí­nen így kéri a segí­tést: légy mérv­adó – légy vér­adó. Tovább… »

Játszóház

A nyári szü­net alatt továbbra is érde­kes fel­ada­tok­kal szí­ne­sí­tett ját­szó­házba, kézmű­ves­kedni hívja a kör­nyei gye­re­ke­ket a tata­bá­nyai Csa­lád­se­gítő Szol­gá­lat és Gyer­mek­jó­léti Köz­pont. A díj­ta­la­nul láto­gat­ható prog­ramra leg­kö­ze­lebb július 24-én, csü­tör­tö­kön 13 és 15 óra között kerül sor a Művelő­dési Ház­ban, majd augusz­tus 7-én is ugyan­eb­ben az idő­pont­ban vár­ják a gyerkő­cö­ket. Tovább… »

Megszűnt az útlezárás az M1-esen

Anyagi kár­ral járó köz­úti köz­le­ke­dési bal­eset tör­tént az M1-es autó­pá­lya Buda­pest felé vezető olda­lán a 76. kilo­mé­ter­szel­vény­ben Komá­rom és Tata között 2014. július 19-én dél­után. A ren­del­ke­zésre álló ada­tok sze­rint egy sze­mély­gép­ko­csi a sza­lag­kor­lát­nak ütkö­zött. Az érin­tett útsza­ka­szon a rendőr­ség a hely­szí­ne­lést befe­jezte, így a for­ga­lom zavar­ta­nul halad. Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság – 2014. július 19. (14.46.)

Félpályás útlezárás az M1-es autópályán

Anyagi kár­ral járó köz­úti köz­le­ke­dési bal­eset tör­tént az M1-es autó­pá­lya Buda­pest felé vezető olda­lán a 76. kilo­mé­ter­szel­vény­ben Komá­rom és Tata között. A ren­del­ke­zésre álló ada­tok sze­rint egy sze­mély­gép­ko­csi a sza­lag­kor­lát­nak ütkö­zött. Az érin­tett útsza­ka­szon a rendőr­ség lezárta a belső for­galmi sávot, a for­ga­lom a külső sávon halad. Tovább… »