Már a 13-as út is járható

A köz­út­ke­zelő tájé­koz­ta­tása sze­rint a hókot­rók meg­tisz­tí­tot­ták a hótól a 13-as út Kis­bér és Komá­rom közötti sza­ka­szát, így újra lehet köz­le­kedni ezen a sza­ka­szon is. A megyé­ben már csak a Tata és Kömlőd közötti sza­kasz jár­ha­tat­lan. Komárom-Esztergom Megyei Kataszt­ró­fa­vé­delmi Igaz­ga­tó­ság — 2015. január 25. 16:50.

Az 1. számú főút már járható

Az 1. számú főu­tat meg­tisz­tí­tot­ták a hótól, a rendő­rök meg­nyi­tot­ták a főu­tat a 97. kilo­mé­ter­szel­vény­nél. A 8151. számú utat is meg­tisz­tí­tot­ták, így az Ács tele­pü­lést az M1-es autó­pá­lyá­val össze­kötő útsza­ka­szon is lehet köz­le­kedni. A 13. számú főút Komá­rom és Kis­bér között még jár­ha­tat­lan, ott még szük­sé­ges az útsza­kasz folya­ma­tos taka­rí­tása. Tovább… »

Forgalomkorlátozás tehergépjárművek részére

Az Útin­form tájé­koz­ta­tása sze­rint az idő­já­rási hely­zetre való tekin­tet­tel Komárom-Esztergom megyébe sem Győr-Moson-Sopron, sem pedig Fejér megye irá­nyá­ból nem enge­dik belépni a 7,5 ton­ná­nál nagyobb össz­tö­megű tehergépjárműveket.

Az 1-es és a 13-as számú főutat lezárta a rendőrség

A rendőr­ség lezárta az 1. számú főu­tat a 97. kilo­mé­ter­szel­vény­nél, de a 93. és 94. kilo­mé­ter­szel­vény között sem lehet köz­le­kedni a hóát­fú­vá­sok miatt. A 13. számú főu­tat is lezár­ták az egyen­ru­há­sok Komá­rom és Kis­bér között. Itt szin­tén szük­sé­ges a hóát­fú­vás­sal érin­tett útsza­kasz folya­ma­tos taka­rí­tása. Hóát­fú­vás nehe­zíti a köz­le­ke­dést a Tata­bá­nya és Kör­nye közötti úton is. Tovább… »

Téli útüzemeltetés

hólapátolásAz önkor­mány­zat érte­síti a lakos­sá­got, hogy a keze­lé­sé­ben lévő bel­te­rü­leti utak keresz­tező­dé­se­ibe a meg­szo­kot­tak sze­rint zsá­kok­ban kihe­lyezte a síkosság-mentesítővel kevert fűrész­port. Ha csú­szás­ve­szélyt tapasz­tal­nak, a bele­se­tek meg­elő­zése érde­ké­ben kér­jük, hasz­nál­ják, szór­ják ki az útra! Tovább… »

Hóátfúvás miatt lezárva az 1. számú főút Ácsnál

A hava­zás és az erős szél miatt a rendő­rök Ácsnál lezár­ták az 1. számú főu­tat. A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság arra kéri a Győr irá­nyába köz­le­kedő jármű­ve­zető­ket, hogy a főút és az alsóbb rendű utak helyett az M1-es autó­pá­lyán halad­ja­nak úti cél­juk felé. Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság — 2015. január 25. 9:19

Kamionok akadtak el az 1. számú főúton — hóátfúvás Tatabánya és Környe között!

Kamio­nok akad­tak el az 1. számú főút 93. kilo­mé­ter­szel­vé­nyé­ben. A műszaki men­tés ideje alatt az érin­tett útsza­ka­szon fél­pá­lyás útle­zá­rás mel­lett lehet köz­le­kedni. A köz­le­ke­dést rendő­rök segí­tik. Tata­bá­nya és Kör­nye között hóát­fú­vás nehe­zíti a köz­le­ke­dést! Tovább… »