Gombaismerő tanfolyam

gombaAlap­fokú gom­ba­is­merő tan­fo­lyam indul szep­tem­ber 17-én, szer­dán a kör­nyei Művelő­dési Ház­ban Fél Attila gomba-szakellenőr veze­té­sé­vel, jelent­kezni szep­tem­ber 10-én 15 óráig lehet! Tovább… »

Állásbörze” Tatabányán

A Tata­bá­nyai Csa­lád­se­gítő Szol­gá­lat „Állás­bör­zét” szer­vez szep­tem­ber 9-én, ked­den 10 és 15 óra között a Füzes utcai épüle­té­ben (Tata­bá­nya, Szent Már­ton Központ, Füzes u. 40/b). Tovább… »

A gyanú szerint H. Szilveszter késszúrással végzett lakótársával

09.01.emberoleskemEmber­ölés bűn­tett elkö­ve­té­sé­nek meg­ala­po­zott gya­núja miatt foly­tat nyo­mo­zást a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság H. Szil­vesz­ter ellen, aki a jelen­leg ren­del­ke­zésre álló ada­tok sze­rint augusz­tus 31-én Kör­nyén meg­ölte lakó­tár­sát. Tovább… »

Elkészült az óvoda udvara

4óvoda-udvar0901Tavaly novem­ber­ben vet­ték bir­tokba az apró­sá­gok Kör­nyén a Vac­kor Óvoda és Bölcsőde új épüle­tét, mely­nek udvara is elnyerte mára végső arcu­la­tát. Az intéz­mény majd­nem 7 100 m2-es tel­kén nagy­já­ból fél­hek­tár­nyi sza­bad­téri terü­le­ten játsz­hat­nak, sza­lad­gál­hat­nak az apró­sá­gok, gon­doz­hat­ják a cso­por­tok saját virág­ágyá­su­kat, vete­mé­nye­sü­ket. Tovább… »

Kitelepítési megemlékezés

11kitelepítésiA kite­le­pí­tés hat­van­he­te­dik évfor­du­ló­jára emlé­kez­tek szom­ba­ton Kör­nyén, ahol a meg­em­lé­ke­zés kez­de­te­ként a római kato­li­kus temp­lom­ban Bedy Sán­dor plé­bá­nos tar­tott német nyelvű szent­mi­sét. Köz­sé­günk­ben 1997-ben ren­dez­tek első alka­lom­mal emlé­kező ünnep­sé­get, a vas­út­ál­lo­más mel­letti emlékmű hét éve készült el, azóta ott haj­ta­nak fejet a leszár­ma­zot­tak és a haza­lá­to­gató, volt hon­fi­tár­sak. Tovább… »

Egyetlen dekán múlt az elsőség

15ifihorgászBár a ver­seny lefú­jása előtt más­fél órával 1–2 gyerkőc még bána­to­san kém­lelte a kör­nyei tó vizét, a szom­bati meg­mé­ret­te­té­sen végül vala­mennyi nevező hor­gára akadt tör­pe­har­csa, ami azért is dicsé­re­tes, mert a felnőt­tek júli­usi hor­gász­ver­se­nyén bizony akad­tak, akik­nél nem kel­lett mér­le­gelni. Tovább… »

Becsengettek

évnyitó_09Ked­ves Vaká­ció! Egyre böl­csülő eszem­mel nagyon jól tudom, a te időd saj­nos lejárt… — hang­zott el a máso­di­ko­sok előa­dá­sá­ban pén­te­ken a Kis­fa­ludy Mihály Álta­lá­nos Iskola és Alap­fokú Művé­szeti Iskola udva­rán. A tan­év­nyitó ünne­pé­lyen 306 diák érzett mélyen együtt a műsort adó kicsik­kel, s — fel­te­hetően — kíván­ták hoz­zá­juk hason­lóan, hogy a Vaká­ció idő­ben küldje el a kis­test­vé­reit: a téli és a tava­szi szü­ne­tet… Tovább… »