Természetesen anyatejjel

anyatejes-világnap1992-től tart­ják világ­szerte az anya­te­jes táp­lá­lás világ­nap­ját, más néven a szop­ta­tás világ­nap­ját augusz­tus 1-én. Egyre több cse­csemő hal meg szerte a vilá­gon azért, mert nem jut anya­tej­hez. Ezért indí­totta el az Egész­ség­ügyi Világ­szer­ve­zet és az UNICEF átfogó prog­ram­ját a cse­csemők egész­sé­ges táp­lá­lása érde­ké­ben. A szop­ta­tás világ­hete alkal­má­ból készült össze­ál­lí­tás célja, hogy hasz­nos infor­má­ci­ó­kat nyújt­sunk a kis­ba­bák egész­sé­ges táp­lá­lá­sá­hoz. Tovább… »

Tankönyvek: tájékoztatás

kisfaludy címerA Kis­fa­ludy Mihály Álta­lá­nos Iskola és Alap­fokú Művé­szeti Iskola érte­síti a Tisz­telt Szülő­ket, hogy a tan­köny­vek befi­ze­té­sé­hez szük­sé­ges csek­ket a tan­köny­vek osz­tá­sa­kor adják át, mely­nek idő­pont­já­ról a későb­bi­ek­ben érte­sí­tik az érin­tet­tek. A csek­kek befi­ze­tési határ­ideje: 2015. szep­tem­ber 15.

Véradás: végül szépre sikeredett a részvétel

véradásJanu­ár­ban 70-en, ápri­lis­ban 53-an vet­tek részt Kör­nyén szer­ve­zett önkén­tes vér­adá­son, így szer­dán, a hatal­mas káni­ku­lá­ban meg­je­len­tek lét­száma végül szép­nek mond­ható. A rek­kenő hőség­ben 42-en vet­ték az irányt a Közös­ségi és Táj­ház felé, köz­tük első alkal­mas vér­adó­ként Deme­terné Sle­zák Éva, vele együtt idén már hat debü­tá­lót köszönt­het­tek a szer­vezők. Tovább… »

Nyári változás a gyermekorvosi rendelésben

Dr. Sze­geczky Zsó­fia gyer­mek­or­vos július 27-étől augusz­tus 7-ig sza­bad­sá­gát tölti, ezért július 27-e és 31-e között hét­főtől csü­tör­tö­kig 11–13, pén­te­ken 9–11 óráig, augusz­tus 3-a és 7-e között hét­főn, ked­den, csü­tör­tö­kön és pén­te­ken  10–11, szer­dán 12–13 óráig lesz rendelés.

5 rendbeli bűncselekmény elkövetésével gyanúsítja a rendőrség a mutogatóst

Ez év ápri­lis 16-án nem elő­ször állí­tot­ták elő a rendő­rök P. K.-t, akit sze­mé­rem­sér­tés vét­ség elkö­ve­té­sé­vel gya­nú­sít a Tata­bá­nyai Rendőr­ka­pi­tány­ság. A férfi aznap egy fia­tal­korú lány előtt vég­zett önki­elé­gí­tést Kör­nye kül­te­rü­le­tén. Tovább… »

Tájékoztató hőségriasztás idejére

hőségriadóHőség­ri­asz­tás ide­jén Kör­nyén víz­fo­gyasz­tásra van lehető­ség hét­köz­na­po­kon 10 és 17 óra között a Művelő­dési Ház­ban, vala­mint köz­kút talál­ható a Szent II. János Pál Pápa téren és Kör­nye­bá­nyán a bolt előtt. Kli­ma­ti­zált, igénybe vezető köz­in­téz­mé­nyek nyitva tar­tási idő­ben: Pol­gár­mes­teri Hiva­tal, Művelő­dési Ház, Taka­rék­szö­vet­ke­zet. Hőség­ri­asz­tás ide­jén java­sol­juk, hogy gyak­rab­ban keres­sék fel a kli­ma­ti­zált intéz­mé­nye­ket, keres­ke­delmi egységeket!

Máriához fohászkodtak

mária-menet14Mint min­den évben, vasár­nap a hőség elle­nére is sokan keres­ték fel a Mária kegy­he­lyet, amely szinte észre­vét­le­nül húzó­dik meg a vár­gesz­tesi nagy­rét felé vezető út mel­lett. Bár ere­de­téről keve­set tudni, annyi bizo­nyos, hogy azt jóval a máso­dik világ­há­ború előtt építet­ték a mere­dek domb­ol­da­lon lévő kis szik­la­bar­lang­ban, ahová 1921-ben fehér­lo­vas sze­kér vitte fel Szűz Mária szob­rát. Mária helyi tisz­te­le­tét azóta őrzik a tele­pü­lés lakói, vasár­nap kör­nye­iek is velük imád­koz­tak. Tovább… »