Vackorkarácsony – elnyerte a Zöld Óvoda címet az intézmény

6ovi-karácsonyCsü­tör­tö­kön meg­ér­ke­zett a Jézuska a Kör­nyei Vac­kor Óvoda és Bölcsőde apró­sá­ga­i­hoz. A cso­port­szo­bák­ban a kicsi­ket a Reich­nach György által fel­aján­lott, s ünnepi díszbe öltöz­te­tett fenyők fogad­ták, no meg szám­ta­lan játék, fej­lesztő és sze­rep­ját­szó esz­köz, majd pedig a közös kará­csony a nagy­cso­por­to­sok ver­se­i­vel, dala­i­val, Bet­le­hemi játé­ká­val, a sze­re­tet láng­ja­i­val. Tovább… »

Megérkeztek a svájci szeretetcsomagok

1svájciakNagy Erzsé­bet, az Éjféli Kiál­tás Misszió vezetője már „régi” ismerős­ként, Samuel Rin­dis­ba­cher első alka­lom­mal érke­zett Kör­nyére szer­dán. A kari­ta­tív szer­ve­zet kép­vi­selői előbb Beke László pol­gár­mes­ter­rel talál­koz­tak, majd útjuk Kör­nye­bá­nyára veze­tett, hiszen elsőd­le­ges cél­ként sze­re­tet­cso­ma­go­kat hoz­tak Svájc­ból. Tovább… »

A karácsonyi szeretet nem marad benne a jókívánságokban

4öno-karácsonyMilyen bájo­sak! – sóhaj­tot­tak fel moso­lyogva a Kör­nyei Vac­kor Óvoda és Bölcsőde Nyu­szi cso­port­já­nak Bet­le­he­mes játéka alatt töb­ben is szer­dán az Idő­sek Nap­közi Ott­ho­ná­ban, s ami­kor elér­ke­zett a taps ideje, könnyes tekin­tet­tel ütöt­ték össze tenye­re­i­ket a meg­aján­dé­ko­zot­tak. Tovább… »

ÉJFÉLI MISE

Decem­ber 24-én, Szent­este 24 órakor kezdő­dik az éjféli mise a Római Kato­li­kus Temp­lom­ban. 25-én és 26-án 11 órakor kezdőd­nek az ünnepi szentmisék.

A szeretet nem múló lángja

IMG_6315A régiek úgy tar­tot­ták: vala­hány­szor lehull egy csil­lag, meg­hal valaki a Föl­dön. És vala­hány­szor fel­lob­ban egy csil­lag fénye, sze­re­tet gyúl az emberi szív­ben… Gyújt­son egy csil­la­got – a sze­re­tet nem múló láng­ját a jócse­le­ke­de­té­vel – ezek­kel a gon­do­la­tok­kal hívta a sze­gé­nyek meg­se­gí­té­sére az embe­re­ket a Kato­li­kus Kari­tász. Kör­nyén két­száz ott­hon­ban gyúl­hat meg Kará­csony szent­es­té­jén a kari­tász gyer­tya. Tovább… »

Háziorvosi helyettesítés

Decem­ber 22–23-án Dr. Áren­dás József sza­bad­sá­gát tölti, helyet­te­sí­té­séről Dr. Bub­lo­vics Péter gon­dos­ko­dik a szo­ká­sos rend­ben az I. számú Házi­or­vosi Ren­delő­ben (Belo­i­an­nisz út) hét­főn 9 és 12.30, ked­den 8 és 12 óra között.

Karácsonyi „szöszmötölő”

5kézműves-karácsonyiHa nem kézmű­ves dél­után­ról lenne szó, akár azt a for­du­la­tot is hasz­nál­hat­nánk, hogy futó­sza­lag­szerűen készül­tek a kará­cso­nyi aján­dé­kok, díszek szom­bat dél­után a kör­nyei Művelő­dési Ház­ban, ahol órákon keresz­tül lel­ke­sen alkot­tak kicsik és nagyok: fes­tet­tek, vág­tak, ragasz­tot­tak, fűz­tek, készí­tet­ték a kará­cso­nyi dísze­ket, aján­dé­ko­kat. Tovább… »