Szent Istvánra emlékeztek Környebányán

3környebánya-0819Vér­tes­som­lói és vár­gesz­tesi nyug­dí­jas szer­ve­ze­tek kép­vi­selői is érkez­tek ked­den Kör­nye­bá­nyára, hogy együtt emlé­kez­ze­nek Szent Ist­ván királyra. A Hősi Emlékmű­nél hagyo­má­nyo­san özv. Bor­sodi Ferencné kon­gatta meg a haran­got, jelezve, hogy elér­ke­zett az emlé­ke­zés, az ősök előtti tisz­tel­gés ideje. Tovább… »

Választási tájékoztató

Kornye-cimerOrlo­vits Tímea, a Helyi Válasz­tási Iroda vezetője tájé­koz­tatja Kör­nye köz­ség válasz­tó­pol­gá­rait, hogy a 2014. októ­ber 12-ei helyi önkor­mány­zati válasz­tá­son a helyi önkor­mány­zati kép­vi­selő jelö­lé­sé­hez 39, a polgármester-jelölt állí­tá­sá­hoz 115 érvé­nyes aján­lás szükséges.

A helyi német nem­ze­ti­ségi válasz­tá­son a helyi nem­ze­ti­ségi önkor­mány­zati kép­vi­selő jelö­lé­sé­hez 5, a német nem­ze­ti­ségi név­jegy­zék­ben regiszt­rált válasz­tó­pol­gár érvé­nyes aján­lása szükséges.

Változott a felsősök étkeztetési díja

Kör­nye Köz­ség Önkor­mány­za­tá­nak Képviselő-testülete a vonat­kozó tör­vé­nyi fel­ha­tal­ma­zás alap­ján módo­sí­totta az intéz­mé­nyi térí­tési díjak­ról szóló ren­de­le­tét. A módo­sí­tás szep­tem­ber 1-jétől a felsős nap­kö­zi­sek napi térí­tési díját 467, a felsős men­zá­soké 302 Ft-ban hatá­rozta meg a többi díj­té­tel vál­to­zat­la­nul hagyá­sá­val. Tovább… »

Napsugaras délután Környebányán

1kézműves-környebányaBár egész nap ontot­ták az égi csa­tor­nák az esőt, a kör­nye­bá­nyai gye­re­kek csü­tör­tök dél­utánja nap­su­ga­rassá vált a tata­bá­nyai Csa­lád­se­gítő Szol­gá­lat és Gyer­mek­jó­léti Köz­pont mun­ka­tár­sa­i­nak köszön­hetően, hiszen várta őket a Nap­su­gár Ját­szó­ház, s meg­annyi kézmű­ves­ke­dési lehető­ség. Tovább… »

Tűzmegelőzési kommunikáció – pályázati lehetőség gyerekeknek

Haté­kony tűz­meg­elő­zési kom­mu­ni­ká­ció cím­mel pályá­za­tot hir­de­tett az Orszá­gos Tűz­meg­elő­zési Bizott­ság a 10–18 éves kor­osz­tály szá­mára. A tűz­vé­de­lem­mel kap­cso­la­tos infor­má­ciók szá­mos csa­tor­nán keresz­tül jut­hat­nak el a lakos­ság­hoz. Gyor­suló vilá­gunk­ban azon­ban egyre nehe­zebb meg­ta­lálni a kap­cso­la­tot a cél­kö­zön­ség­gel. Ennek kap­csán a bizott­ság úgy gon­dolja, hogy min­den eddi­gi­nél kre­a­tí­vabb kom­mu­ni­ká­ci­óra van szük­ség, amely haté­ko­nyan hasz­nálja fel korunk tech­ni­káit is. Tovább… »

Államalapító Szent István ünnepe Környebányán és Környén

13aug20Augusz­tus 19-én, ked­den Kör­nye­bá­nyán, szer­dán pedig Kör­nyén tisz­te­leg­nek állam­ala­pító Szent Ist­ván emléke előtt. Mind­két ünnepi ese­mény 17 órakor kezdő­dik. Tovább… »

Kézműves foglalkozás

Nyári kézmű­ves fog­lal­ko­zás várja a lányo­kat, fiú­kat augusz­tus 15-én, pén­te­ken 13 és 17 óra között a kör­nyei Művelő­dési Ház­ban. A többi között lehet óraren­det készí­teni, szél­ke­re­ket és tuli­pánt haj­to­gatni, gyön­gyöt fűzni. A szer­vezők min­den gyerkő­cöt sze­re­tet­tel hív­nak és vár­nak! kézműves0815