Képviselői fogadóóra

Vadász Éva az idei esz­tendő utolsó kép­vi­selői foga­dó­órá­ját decem­ber 1-jén, hét­főn tartja 17 és 18 óra között a Pol­gár­mes­teri Hiva­tal kép­vi­selői szo­bá­já­ban. A kép­vi­selő­höz mind­azok for­dul­hat­nak, akik segít­sé­get, vagy tájé­koz­ta­tást sze­ret­né­nek kérni vala­mi­lyen prob­lé­má­juk megoldásához.

Szünetel az ügysegédi feladatok ellátása

A Tata­bá­nyai Járási Hiva­tal tájé­koz­ta­tása sze­rint novem­ber 24-től az ügyse­gédi fel­ada­tok ellá­tása szü­ne­tel Kor­mány­meg­bí­zotti uta­sí­tás visszavonásáig.

Elsősegélynyújtás gyermekkorban

Dr. Sze­geczky Dezső gyer­mek­or­vos tart előa­dást „Első­se­gély­nyúj­tás gyer­mek­kor­ban” cím­mel decem­ber 2-án, ked­den 17 órától a kör­nyei Művelő­dési Ház­ban. A díj­ta­la­nul láto­gat­ható előa­dás érint min­den olyan vész­hely­ze­tet, ami gyak­ran elő­for­dul gyer­mek­kor­ban (ful­la­dás, fél­re­nye­lés, mér­ge­zés, aller­gia, vér­zés, magas­ból esés, égés, stb.). Tovább… »

Advent

16adventAdvent első vasár­nap­ján, idén novem­ber 30-án, hagyo­má­nyo­san a kato­li­kus temp­lom­ban kezd­jük a közös fel­ké­szü­lést a Sze­re­tet ünne­pére. Az ünnepi prog­ram 16 órakor kezdő­dik. Műsort ad a Kis­fa­ludy Mihály Álta­lá­nos Iskola és Alap­fokú Művé­szeti Iskola ének­kara, a Német Nem­ze­ti­ségi Dal­kör, a Vac­kor Óvoda és Bölcsőde Kama­ra­kó­rusa, a Magyar Nép­dal­kör, Áncsák Lilla és Sza­kálné Gaál Monika. Tovább… »

A lomtalanítás margójára…

IMG_5186Nem csu­pán Kör­nyén, de az ország szinte vala­mennyi tele­pü­lé­sén komoly gon­dot okoz­nak a lom­ta­la­ní­tá­sok ide­jén meg­je­lenő gube­rá­lók… a már haszon­ta­lan­nak ítélt, s a házak elé kihe­lye­zett tár­gya­kat szét­túr­ják, áldat­lan álla­po­to­kat hagyva maguk mögött – 2010 nya­rán szü­let­tek egy tudó­sí­tás kap­csán ezek a mon­da­tok. Tovább… »

Gáláztak az ovisok

81gála2003 novem­be­ré­ben nevez­ték el a kör­nyei óvodát Kor­mos Ist­ván ver­ses mesé­jé­nek főhő­séről, a piszén pisze kölyök­mac­kó­ról. Azóta vált hagyo­mánnyá, hogy ebben az idő­szak­ban ünne­pel­nek, bemu­tat­koz­nak a Vac­kor Óvoda apró­sá­gai, s ked­ves műsor­ral szó­ra­koz­tat­ják ven­dé­ge­i­ket. Tovább… »

Iparűzési adóelőleg-kiegészítési kötelezettség

Fel­hív­juk tisz­telt adó­zó­ink figyel­mét hogy az adó­zás rend­jéről szóló tör­vény alap­ján a helyi iparű­zési adó­el­ő­leg kiegé­szí­té­séről szóló beval­lás és a fel­töl­tési köte­le­zett­ség tel­je­sí­té­sé­nek határ­ideje (nap­tári évvel meg­egyező üzleti évű vál­lal­kozó ese­tén) 2014. decem­ber 20. Tovább… »