Autómentes nap

kisfaludy címerAz ÖKOISKOLA címet viselő kör­nyei álta­lá­nos iskola idén is csat­la­ko­zik az autó­men­tes nap­hoz. Az intéz­mény azt kéri a diá­kok­tól, hogy szep­tem­ber 19-én, pén­te­ken gya­log vagy kerék­pár­ral, a bejá­rók pedig tömeg­köz­le­ke­dési esz­köz­zel érkez­ze­nek az isko­lába, a szülőktől pedig azt, hogy segít­se­nek gyer­me­ke­ik­nek! Tovább… »

Összevont szülői értekezlet

1össz-szülőiA szülő­ket érintő vál­to­zá­sok­ról, a tanév rend­jéről, a fel­zár­kóz­ta­tás­ról és tehet­ség­gon­do­zás­ról tájé­koz­tatta össze­vont érte­kez­le­ten az érin­tet­te­ket ked­den Trézlné Sta­u­din­ger Csilla, a kör­nyei álta­lá­nos iskola igaz­ga­tója a Művelő­dési Ház szín­ház­ter­mé­ben, ahol bizony akad­tak üres szé­kek. Pedig 302 diák kezdte meg a tan­évet… Tovább… »

Környe is hozzájárult a körforgalom elkészültéhez

1körforgalomElké­szült az Orgo­nás út és az Üveg­gyári út keresz­tező­dé­sé­ben talál­ható kör­for­ga­lom a Tata­bá­nya Nyu­gati Ipari Park­ban. Ked­den a hely­szí­nen tar­tott saj­tó­tá­jé­koz­ta­tót Schmidt Csaba pol­gár­mes­ter, Ben­csik János országgyű­lési kép­vi­selő, Beke László pol­gár­mes­ter, és Pet­ko­vics Zol­tán, az Ipari Par­kot működ­tető Ipari Pro­jekt Hun­gá­ria Kft. ügyve­zetője. Tovább… »

Október 10-éig vehető át a beiskoláztatási támogatás

Kör­nye köz­ség önkor­mány­zata min­den évben beis­ko­láz­ta­tási támo­ga­tás­sal segíti a tan­év­kez­dést. A támo­ga­tásra azon nap­pali tago­za­tos diá­kok és óvodá­sok is jogo­sul­tak, akik nem Kör­nyén foly­tat­ják tanul­má­nya­i­kat, vagy nem a köz­ség­ben része­sül­nek óvodai ellá­tás­ban. Tovább… »

Környeiek a szombati Kulturális Piacon

kult_piac_600_300Első alka­lom­mal ren­dezi meg A Vér­tes Ago­rája a Nem­zeti Művelő­dési Inté­zet Komárom-Esztergom Megyei Iro­dá­já­val a Kul­tu­rá­lis Piac elne­ve­zésű bör­zét és a Komárom-Esztergom Megyei Mód­szer­tani Roadshow-t. A szom­bati prog­ram lehető­sé­get kínál a megye kul­tu­rá­lis intéz­mé­nye­i­nek, művé­szeti cso­port­ja­i­nak, közös­sé­ge­i­nek a bemu­tat­ko­zásra, az érdeklődők­nek a tájé­ko­zó­dásra, válo­ga­tásra. A pia­con Kör­nyéről az X-Plor Tánc­cso­port és a Nő Klub is bemu­tat­ko­zik. Tovább… »

Hang-áhítat Környén

efrém_21„Egytől Tizen­kettőig” cím­mel adott kon­cer­tet vasár­nap dél­után a kör­nyei Római Kato­li­kus Temp­lom­ban a Szent Efrém Fér­fi­kar. A kar idei fel­lé­pé­sei között kiemelt helyet fog­lal el az a külön­le­ges kon­cert­so­ro­zat, amely Ybl Mik­lós szak­rá­lis életműve előtt tisz­te­leg, s amely­nek ötödik állo­má­sa­ként érkez­tek köz­sé­günkbe. Tovább… »

Nem bírt egymással a Felsőpatony és a Környe

mérkőzés_08A késői kez­dés miatt jócs­kán elkelt a vilá­gí­tás szom­bat este a kör­nyei lab­da­rú­gó­pá­lyán, ahol 51. barát­sá­gos mérkő­zé­sét vívta a duna­szer­da­he­lyi járás­ban talál­ható Felső­pa­tony és a házi­gaz­dák öreg­fiúk csa­pata. A meccs kez­de­tét jelző síp­szó este fél 7 magas­sá­gá­ban hang­zott el, ezért közös egyet­ér­tés­ben 35 per­cesre alkud­ták le a fél­idő­ket. Tovább… »