Best of Badár 17-én!

badárA Dumaklub követ­kező ven­dége a kör­nyei Művelő­dési Ház­ban októ­ber 17-én (szom­bat) 19 órától Badár Sán­dor.  Jegyek 1 600 Ft-os áron vásá­rol­ha­tók a Művelő­dési Ház­ban hét­köz­na­pon­ként 10 és 17 óra között. A Kör­nye Kár­tyá­val ren­del­kezők ked­vez­mé­nye­sen, 800 forin­tért vásá­rol­hat­ják meg belépő­je­gyü­ket. Tele­fon: 473–091.

Szarvast gázolt

vadelutesttb1Szar­vast gázolt egy sze­mély­gép­ko­csi vezetője októ­ber 7-én reg­gel Kör­nye és Tata között. A sofőrt és uta­sát a mentők kór­házba vit­ték, az állat viszont nem élte túl az autó­val tör­tént ütkö­zést.  Tovább… »

Tisztelgés az aradi vértanúk előtt

1aradiAz aradi vér­ta­núk már­tír­ha­lá­lá­nak 166. évfor­du­ló­ján a refor­má­tus temető­ben tisz­te­leg­tek az 1848–49-es sza­bad­ság­harc már­tír­ha­lált halt kato­nai vezetői előtt Kör­nyén. Köz­sé­günk­ben 2009 októ­be­rétől növe­ke­dik a tisz­te­le­tükre elül­te­tett, réz­táb­lá­val emlé­kez­tető tizen­há­rom vér­szil­vafa és egy szo­morú cse­resz­nyefa. Tovább… »

A környei iskola is csatlakozott „A világ legnagyobb tanórája” mozgalomhoz

1vil.legn.tanoraSzep­tem­ber végén a világ min­den részén, tetsző­le­ges napo­kon ren­dez­ték meg a Világ Leg­na­gyobb Tan­órá­ját, amely során az ENSZ által kihir­de­tett 17 Glo­bá­lis Célt ismer­tet­ték meg a gye­re­kek­kel. A kez­de­mé­nye­zés­hez a Kis­fa­ludy Mihály Álta­lá­nos Iskola és Alap­fokú Művé­szeti Iskola is csat­la­ko­zott. Tovább… »

Bursa Hungarica – november 9-éig lehet pályázni!

Kör­nye Köz­ség Önkor­mány­zata az Emberi Erő­for­rá­sok Minisz­té­ri­u­má­val együttmű­ködve idén is kiírja a 2016. évre a Bursa Hun­ga­rica Felsőok­ta­tási Önkor­mány­zati Ösztön­díj­pá­lyá­za­tot felsőok­ta­tási hall­ga­tók szá­mára a 2015/2016. tanév máso­dik és a 2016/2017. tanév első félé­vére vonat­ko­zóan. Tovább… »

Évindító kézműveskedés – szabadulás a félelem ketrecéből

1ref-kézművesElső alka­lom­mal tavaly advent idő­sza­ká­ban hívta kézmű­ves­kedni Nagy Péter tisz­te­le­tes új kez­de­mé­nye­zés­ként a Környe-Oroszlányi Refor­má­tus Missziói Tár­segy­ház­köz­ség hit­ta­nos diák­jait, gyü­le­ke­zeti tag­jait, s a gye­re­kek olyan­nyira élvez­ték, hogy hús­vét előtt meg­is­mé­tel­ték a prog­ra­mot, szom­ba­ton tehát már har­ma­dik alka­lom­mal talál­koz­tak. Tovább… »

Lomtalanítás és e-hulladék leadása

Az Orosz­lá­nyi Kör­nye­zet­gaz­dál­ko­dási Non­pro­fit Zrt. októ­ber 12-én Irtás­pusz­tán és Kör­nye­bá­nyán, 14-én Szent­györgy– és Tagyos­pusz­tán, 15-én pedig Kör­nye bel­te­rü­le­tén tart lom­ta­la­ní­tást. Az elekt­ro­ni­kai hul­la­dé­kot a gáz­csere telep előtt, a sport­pá­lya par­ko­ló­já­ban lehet leadni szin­tén 15-én 9 és 17 óra között. Tovább… »