Van még dolgunk 1956-tal…

környebánya_10A sza­bad­ság­harc áldo­za­tai között egy 22 éves helyi fia­tal­em­berre is emlé­kez­tek októ­ber 23-án Kör­nye­bá­nyán. Pus­kás Sán­dor ötöd­éves orvos­tan­hall­ga­tó­ként uta­zott Kör­nye­bá­nyá­ról a fővá­rosba, ahol sebe­sült­men­tés köz­ben halá­los lövés érte. Ő volt az első áldo­za­tok egyike. Tovább… »

Jótékonysági koncert a plébániaház és a káplánlakás felújításáért

A tar­jáni Showher zene­kar jóté­kony­sági kon­cert­jére várja az érdeklődő­ket a Három­ki­rá­lyok Ala­pít­vány októ­ber 25-én 16 órától a kör­nyei Művelő­dési Ház nagy­ter­mé­ben. A kon­cert részt­vevői ado­má­nya­ik­kal a plé­bá­nia­ház és a káp­lán­la­kás fel­újí­tá­sát támo­gat­ják. Az ala­pít­vány min­den­kit sze­re­tet­tel hív és vár a jóté­kony­sági rendezvényre!

Tó-futás hatodszor

tófutás_02Hato­dik alka­lom­mal ren­dez­ték meg a Moz­dítsd meg „KÖRNYE”zeted szer­vezői októ­ber 23-án a tó-futást, amely annak ide­jén a tófa­rok­ban talál­ható fahíd átadá­sá­nak apro­pó­ján csa­lo­gatta elő­ször a futás sze­rel­meit, s tisz­tel­gett és tisz­te­leg ma is 1956 hősei előtt. Tovább… »

Letették esküjüket a képviselők

alakulóKedd este a Művelő­dési Ház­ban tar­totta ala­kuló ülését, s tette le eskü­jét Kör­nye új képviselő-testülete, vala­mint Beke László pol­gár­mes­ter, aki már az előző két cik­lus­ban is irá­nyí­totta a tele­pü­lést. A válasz­tás rend­ben lezaj­lott, rend­kí­vüli ese­mény nem tör­tént – ismer­tette Wéber Ferencné, a Helyi Válasz­tási Bizott­ság elnöke. Tovább… »

Halloween party

faragotttökHal­lo­ween party várja a gye­re­ke­ket októ­ber 29-én, szer­dán 15 órától a kör­nyei Művelő­dési Ház­ban. A prog­ram­ban sze­re­pel kézmű­ves­ke­dés, tök­fa­ra­gás és jel­me­zes fel­vo­nu­lás. A szer­vezők min­den gyerkő­cöt sze­re­tet­tel hív­nak és vár­nak, elő­ze­te­sen érdeklődni sze­mé­lye­sen a Művelő­dési Ház­ban lehet, illetve tele­fo­non a 34/473 091-es számon.

Mozgásba lendültünk…”

táncos-mozgásban_02Az idei tanév eleje is moz­gal­mas­nak mutat­ko­zott a Kis­fa­ludy Mihály Álta­lá­nos Iskola és Művé­szeti iskola nép­tánc tan­sza­kán. A pót­be­irat­ko­zást és a tanu­ló­cso­por­tok bein­dí­tá­sát a szü­reti mulat­ság követte, ame­lyen a két kor­cso­por­ton kívül a „szi­vár­vá­nyos” tán­co­sok is részt vet­tek szép lét­szám­mal. Tovább… »

Ünnepi menetrendváltozás

A Vér­tes Volán Zrt. érte­síti az uta­zó­kö­zön­sé­get, hogy a helyi, elő­vá­rosi, regi­o­ná­lis és orszá­gos autó­busz­já­ra­ta­i­nak for­galmi rendje az októ­ber 23-ai Nem­zeti ünnep, az őszi taní­tási szü­net és a Min­den­szen­tek ünnepe körüli idő­szak­ban meg­vál­to­zik. Tovább… »