A Költészet Napjára készülve

költészet-kötetek-vágottA Művelő­dési Ház és a Köz­ségi Könyv­tár idén rend­ha­gyó és egy­ben hagyo­mány­te­remtő közös ünnep­lésre hívja a falu apra­ját, nagy­ját a Magyar Köl­té­szet Napja Alkal­má­ból. Ha az Ön köny­ves­pol­cán talál­ható olyan ver­ses­kö­tet, melyet már kevésbé lapoz­gat, s szí­ve­sen fel­aján­laná, kér­jük, hozza el már­cius 26-a és ápri­lis 9-e között a Művelő­dési Házba. Tovább… »

Mire figyeljünk a húsvéti csokoládék vásárlásakor?

húsvétinyúlHús­vét köze­led­té­vel a leg­több bolt­ban szé­les kíná­lat­tal talál­juk szembe magun­kat a hús­véti édes­sé­gek tekin­te­té­ben. Kisebb, nagyobb, olcsóbb és drá­gább vari­á­ciók közül választ­ha­tunk. Vajon melyik a fino­mabb, melyik nem okoz csa­ló­dást? Min­den­képp érde­mes elol­vas­nunk a cím­két, így már könnyeb­ben tudunk dön­teni. Tovább… »

Kerékpártúra

A Moz­dítsd meg „KÖRNYE”zeted! szer­vezői ápri­lis 4-én kerék­pár­tú­rára vár­ják a köz­ség lakóit. Útvo­nal: Kör­nye – Kör­nye­bá­nya – Szar­vas­kút – Mátyás­kút – Vér­tes­kozma – Vár­gesz­tes – Vér­tes­somló – Kör­nye. Gyü­le­kező az álta­lá­nos isko­lá­nál 8.45-kor. Elő­ze­tes jelent­ke­zés és érdeklő­dés a 30/9853839-es tele­fon­szá­mon Gubi­cza Istvánnál.

Közös pilates, a környeiek sem hiányoztak

pilates51Las­san tömeg­ren­dez­vény lesz a vár­gesz­tesi pila­tes prog­ram­ból – kons­ta­tálta az egyik részt­vevő azt a tényt, hogy hat tele­pü­lésről több mint nyolc­va­nan vol­tak aktív része­sei Soly­mosi Antal pila­tes inst­ruk­tor szom­bati fog­lal­ko­zá­sá­nak. A faluba Kör­nyéről, Gyer­melyről, Hér­egről, Baj­ról és Vér­tes­som­ló­ról is érkez­tek spor­tolni vágyók. Tovább… »

Húsvéti kézműves készülődés

1húsvéti-kézművesHa a gyerkő­cö­kön múlik, Hús­vét­kor bőven jut a locso­lók­nak azok­ból a betű és mese­tész­tá­val díszí­tett, hagy­ma­hé­já­ban főtt tojá­sok­ból, ame­lyek már szom­ba­ton elké­szül­tek a Német Nem­ze­ti­ségi Önkor­mány­zat Kör­nye és a Művelő­dési Ház közös prog­ram­ján. Tovább… »

Virágvasárnap

húsvét-barkaszentelésA Hús­vét előtti vasár­nap, a római egy­ház elne­ve­zése sze­rint Domi­nica pal­ma­rum, azaz pálma-vasárnap. Nevét az e napon szo­ká­sos pál­ma­szen­te­lésről és pál­ma­á­gas kör­me­nettől kapta, amit az egy­ház Jézus jeru­zsá­lemi bevo­nu­lá­sá­nak emlé­kére ren­delt el. Tovább… »

Svábok élete fába vésve

11moser-kiállításMár­cius 28-a, szom­bat dél­után 1 és 5 óra között még meg­te­kint­hető a kör­nyei Művelő­dési Ház­ban Moser Ernő fafa­ragó, a „Svá­bok élete fába vésve” című kiál­lí­tás a Német Nem­ze­ti­ségi Önkor­mány­zat Kör­nye szer­ve­zé­sé­ben. Tovább… »

Segítség a rászorulóknak

3nagyböjti-gyűjtésÖtven­há­rom, több­nyire nagy­csa­lá­dos rászo­ru­ló­hoz jut el a napok­ban egy-egy tar­tós élel­mi­sze­rek­ből össze­ál­lí­tott cso­mag, benne a Kör­nyei Kato­li­kus Kari­tász hagyo­má­nyos Hús­vét előtti fel­hí­vá­sára jelent­kezők ado­má­nya­i­val. Tovább… »