A Dumaklub bemutatja: Aranyosi Péter önálló estje

aranyosiAra­nyosi Péter önálló estje – Négy­betűs sza­vak – tekint­hető meg június 3-án (pén­tek) 19 órá­tól a kör­nyei Művelő­dési Ház­ban. Jegyek május 9-étől vásá­rol­ha­tók 2 000 Ft-os áron hét­köz­na­po­kon 10 és 17 óra között. A Kör­nye Kár­tyá­val ren­del­kezők ked­vez­mé­nye­sen, 1 000 Ft-ért vált­hat­ják meg belépő­je­gyü­ket. Tovább… »

Megpüfölték Orbánt

orbán-nap_28Szent Orbán pápa nézz reánk, őrizd meg nékünk a határt. Védel­mezd őt a nagy fagy­tól, és ter­mé­sét min­den baj­tól – május 22-én már hiába szólt az ének a pat­ró­nus­hoz a Német Nem­ze­ti­ségi Dal­kör előa­dá­sá­ban, a kör­nyei Les-hegyen 1996-ban fel­ál­lí­tott szo­bor idén bizony vesszőt és vizet „érde­melt”. Tovább… »

Gyermeknapi programkavalkád

gyereknap_23Május 29-én 14 és 17 óra között a Művelő­dési Ház­ban kézmű­ves fog­lal­koz­tató, arc­fes­tés, Könyv­tári Mese­kuckó és lepény­evés, a Vac­kor Óvoda és Bölcsőde udva­rán móká­san moz­gá­sos, moz­gá­so­san mókás fel­ada­tok és szám­ta­lan ját­szó­szer, mind­két hely­szí­nen vidám han­gu­lat várja a kicsi­ket, nagyo­kat! Tovább… »

Környei tűzoltók sikere a megyei tűzoltónapon

27tűzoltó-tárkányA Komárom-Esztergom Megyei Kataszt­ró­fa­vé­delmi Igaz­ga­tó­ság, a Komárom-Esztergom Megyei Tűzoltó Szö­vet­ség és Tár­kány tele­pü­lés közö­sen szer­vezte meg a II. megyei tűzoltó napot és ver­senyt május 21-én, a tár­ká­nyi önkén­tes tűzoltó egye­sü­let fenn­ál­lá­sá­nak 125 éves évfor­du­lója alkal­má­ból, vala­mint a gép­jármű és lak­ta­nya bőví­tés szen­te­lé­sé­nek nap­ján. A Kör­nye ÖTE fiú csa­pata arany­érem­mel érke­zett haza.  Tovább… »

Megtanulom, megőrzöm…

99szivárvány-évzáróEz az este róla­tok szólt, arról, hogy meg­mu­tat­tá­tok, mi min­dent érte­tek el ebben az egy évben. Nagyon kívá­nom nek­tek, hogy a népi kul­túra, a nép­tánc átjárja a szí­ve­te­ket és bár­mi­kor hal­lo­tok nép­ze­nét, tud­ja­tok rá öröm­mel, önfe­led­ten, nyi­tott szív­vel és nagy-nagy sze­re­tet­tel tán­colni. Ezek­kel a sza­vak­kal köszön­tötte május 20-án Vas­tagh Richárd, a népmű­vé­szet ifjú mes­tere a Kis­fa­ludy Mihály Álta­lá­nos Iskola és Alap­fokú Művé­szeti Iskola nép­tánc tan­sza­kos diák­ja­i­nak vizs­ga­előa­dá­sán, évzáró műso­rán a leg­ki­seb­be­ket. Tovább… »

Szemét a téma, de beszélnünk kell róla…

9szelektív-kupiA Kör­nyei Hír­hozó hasáb­jain és a köz­ség inter­ne­tes olda­lán is olvas­hat­ták, hogy egy kor­mány­ren­de­let vég­re­haj­tá­sa­ként ország­szerte, így Kör­nyén is meg­szűn­nek, meg­szűn­tek a csa­ládi házas öve­ze­tek­ben a sze­lek­tív hul­la­dékgyűjtő szi­ge­tek, kivéve a vegyes üve­gek gyűj­té­sére szol­gá­ló­kat. Ha a mon­dást vesszük ala­pul, akkor ennek a puding­nak a pró­bája ez idáig nem sike­re­dett túl fényesre… Tovább… »

Május 27-én szünetel a gyermekorvosi rendelés

A gyer­mek­or­vo­sok – Dr. Sze­geczky Zsó­fia is – tovább­kép­zé­sen vesz­nek részt május 27-én, emi­att Kör­nyén sem lesz ren­de­lés. Ezen a napon a bete­gek sürgős eset­ben a 24 órás köz­ponti ügye­leti szol­gá­lat­hoz for­dul­hat­nak Tata­bá­nyán, a Béla király krt. 69. sz. alatt (tele­fon: 316–800).

Közös nyárköszöntés

21öno-nyárköszöntőNagy­já­ból száz ven­dég érke­zett a kör­nyei Idő­sek Klub­jába pén­te­ken a kis­tér­ségi tár­su­lás­hoz tar­tozó ott­ho­nok­ból, klu­bok­ból, Tata­bá­nyá­ról, Tar­ján­ból, Vér­tesszőlősről és Vér­tes­som­ló­ról. A szép korúak kis­tér­ségi közös nyár­kö­szöntő prog­ram­ját immár har­ma­dik alka­lom­mal szer­vez­ték meg Kör­nyén, s bár napok­kal koráb­ban még volt némi aggo­da­lom az idő­já­rás miatt, a ren­dez­vénnyel végül a szik­rázó nap­sü­tés­ben való­ban köszön­het­ték a nya­rat. Tovább… »