TISZTELGÉS AZ ARADI VÉRTANÚK ELŐTT

14aradiKöz­sé­günk­ben októ­ber 6-án, hét­főn 15 órától tisz­tel­günk az aradi vér­ta­núk előtt már­tír­ha­lá­luk 165. évfor­du­lója alkal­má­ból. A refor­má­tus temető­ben Nagy Péter refor­má­tus tisz­te­le­tes mond emlé­kező beszé­det, majd a jelen­lévők elhe­lye­zik az emlé­ke­zés virá­gait és mécse­seit a kegye­leti helyen. A kör­nyei önkor­mány­zat a köz­ség vala­mennyi lakó­ját tisz­te­let­tel hívja és várja a megemlékezésre!

Változik a tudakozó telefonszáma

Októ­ber else­jétől meg­vál­to­zik a tuda­kozó eddigi 198-as hívó­száma — derült ki a Nem­zeti Média– és Hír­köz­lési Ható­ság köz­le­mé­nyéből. Az orszá­gos bel­földi tuda­ko­zót szer­dá­tól a 11800-as szá­mon lehet elérni. Tovább… »

Papírgyűjtés egy héttel később

1papírgy.A Kis­fa­ludy Mihály Álta­lá­nos Iskola és Alap­fokú Művé­szeti Iskola érte­síti a szülő­ket, hogy a papír­gyűj­tésre tech­ni­kai okok miatt az elő­ze­te­sen meg­hir­de­tett­nél egy hét­tel később, októ­ber 10-én és 11-én kerül sor az intéz­mény­ben. A tanu­lók 10-én (pén­tek) dél­után 1 és 5, más­nap pedig 8 és 12 óra között adhat­ják le az összegyűj­tött papírt az iskola udvarán.

Miénk itt a tér!

Kornye-cimerKör­nye Köz­ség Önkor­mány­zata min­den­kit sze­re­tet­tel hív és vár októ­ber 5-én, vasár­nap az új Falu­köz­pont átadá­sá­nak alkal­má­ból szer­ve­zett prog­ra­mokra. Vegyük bir­tokba közö­sen az új falu­köz­pon­tot! Tovább… »

Idősek Napja

A szép korú, het­ven év feletti kör­nye­i­e­ket köszönti októ­ber 4-én, szom­bat dél­után 2 órától a Vörös­ke­reszt helyi szer­ve­zete az álta­lá­nos isko­lá­ban. A prog­ram során a ven­dé­gek­nek a Komá­romi Szín­ház művé­sze­i­nek előa­dá­sá­ban nép­szerű ope­ret­tek­kel, majd ízle­tes vacso­rá­val ked­ves­ked­nek a szer­vezők, akik sok sze­re­tet­tel vár­ják a köz­ség szép korú lakóit a hagyo­má­nyos rendezvényre!

Tanácsok a kéménytüzek, a füstmérgezés és a szén-monoxid mérgezések elkerülésére

Ugyan a fűtési sze­zon még nem kezdő­dött meg, az elmúlt napok­ban tapasz­tal­ható hideg miatt sokan bekap­csol­ták már a fűtést, begyúj­tot­ták a kály­hát. Újra fenn­áll tehát a veszé­lye a kéménytűz­nek, füst– és szén-monoxid-mérgezésnek. A gyak­ran tra­gi­kus kime­ne­telű ese­mé­nyek több­sége kellő oda­fi­gye­lés­sel és fel­ké­szü­lés­sel meg­előz­hető lenne. Tovább… »

Továbbképzés miatt nem lesz orvosi ellátás a Szent Rókus rendelőben

Dr. Áren­dás József októ­ber 2-a és 4-e között sebé­szeti tovább­kép­zé­sen vesz részt, ezért 2-án és 3-án csak nővéri ellá­tás lesz 10.30 per­cig a Rákó­czi úti Szent Rókus ren­delő­ben. A bete­gek sürgős eset­ben Dr. Bub­lo­vics Péter­hez for­dul­hat­nak az I. számú Házi­or­vosi Ren­delő­ben (Belo­i­an­nisz út).