Szabadság az I. sz. Háziorvosi Rendelőben

Novem­ber 30-ától decem­ber 4-éig Dr. Bub­lo­vics Péter házi­or­vos sza­bad­sá­gát tölti, helyet­te­sí­té­séről Dr. Áren­dás József gon­dos­ko­dik a Rákó­czi úti Szent Rókus Ren­delő­ben saját ren­de­lési idejében.

Iskolai hírek

kisfaludy címerA Kis­fa­ludy Mihály Álta­lá­nos Iskola és Alap­fokú Művé­szeti Iskola peda­gó­gu­sai decem­ber 1-jén 17 órától fogadó órát tar­ta­nak, melyre vár­ják az érdeklődő szülő­ket. Az isko­lá­ban a téli szü­net előtti utolsó taní­tási nap decem­ber 18-án lesz, a szü­net utáni első taní­tási nap 2016. január 4-e, hétfő.

Nemzetiségi fogadóóra

A Német Nem­ze­ti­ségi Önkor­mány­zat Kör­nye decem­ber 1-jén 15.30 és 16.30 között foga­dó­órát tart a Pol­gár­mes­teri Hivatalban.

Koncerttel ünnepelt a 25 éves alapítvány

21háromkirályok-25Pitti Kata­lin ope­ra­éne­kes és Tóka Sza­bolcs orgo­namű­vész jóté­kony­sági kon­cert­jé­vel ünne­pelte fenn­ál­lá­sá­nak 25. évfor­du­ló­ját vasár­nap a kör­nyei Római Kato­li­kus Temp­lom­ban a Három­ki­rá­lyok Ala­pít­vány. Az ala­pít­ványt 1990. novem­ber 28-án Nagy László pré­post plé­bá­nos, Rácz Mátyás és Seres Jánosné ala­pí­totta a Kör­nyei Római Kato­li­kus Egy­ház­köz­ség nevé­ben 1990. novem­ber 28-án. Tovább… »

ADVENT

1adventAdvent első vasár­nap­ján, novem­ber 29-én hagyo­má­nyo­san a kato­li­kus temp­lom­ban kezd­jük a közös fel­ké­szü­lést a Sze­re­tet ünne­pére. Az ünnepi prog­ram 16 órakor kezdő­dik. Műsort ad a Kis­fa­ludy Mihály Álta­lá­nos Iskola és Alap­fokú Művé­szeti Iskola ének­kara, a Német Nem­ze­ti­ségi Dal­kör, a Vac­kor Óvoda és Bölcsőde Kama­ra­kó­rusa, a Magyar Nép­dal­kör és Sza­kálné Gaál Monika. Tovább… »

Hagyományteremtő Advent-elő

32advent-előElső alka­lom­mal, hagyo­mány­te­remtő szán­dék­kal szer­ve­zett Advent-elő kézmű­ves vásárt és csa­ládi prog­ra­mot novem­ber 22-én a kör­nyei Művelő­dési Ház. A ren­dez­vény remélt sike­rét már a Hóki­rálynő Mese­szín­pad előa­dá­sára érkezők száma érzé­kel­tette a szer­vezők szá­mára, akik – nem tit­kol­tan – picit aggód­tak: vajon sikerül-e igazi adven­tet idéző han­gu­la­tot vará­zsolni a falak közé? És sike­rült. Tovább… »

Diabétesz Világnapi ünnep Környén

1diabetes2009 után ismét Kör­nyét érte az a meg­tisz­tel­te­tés, hogy a Dia­bé­tesz Világ­nap alkal­má­ból ven­dé­gül lát­hatta a megyé­ben működő Cukor­be­te­gek Klub­ja­i­nak kép­vi­selőit. Szom­ba­ton hat tele­pü­lésről, Esz­ter­gom­ból, Tatá­ról, Tata­bá­nyá­ról, Tar­dos­ról, Nyer­ges­új­fa­lu­ról és hely­ből érkez­tek a kör­nyei álta­lá­nos iskola ebédlő­jébe, ahol a házi­gaz­dák kép­vi­se­le­té­ben Handlné Wiszt Teré­zia klub­ve­zető köszön­tötte a ven­dé­ge­ket. Tovább… »